четвртак, 21. новембар 2013.

КАКО ДОЋИ ДО ЛОВЕ?НАЈЕЗДА УЈЕДАЧА?        
              Свашта се у нас дешава! Hајезда уједача или најезда захтева за одштете уједених и ''уједених'' … пси, мачке, комарци, змије, пацови, слепи мишеви, бели мишеви, нојеви, канаринци, хрчкови, рибе, голубови, врапци, овце, краве, коњи … постадоше крвожедне животиње и јуришају на голорук народ у Србији, само нам још вампири недостају ... У 3ЛПМ шта би тек било да смо којим случајем географски смештени у Африку (где нам по много чему и јесте место) па да нас почну гристи крокодили, лавови, хијене, гепарди, мандрили, белоглави супови … имала би протетика посла сви би имали по коју дрвену ногу или руку а понеко и дрвено јаје, а и судови би били претрпани захтевима за накнаду штете за нанети бол и претрпљени страх … 


        Елем, шалу на страну изгледа да је посреди нови бизнис у Србији. Како доћи до лове? Ево га почеле и мачке да нападају по Србији …

          И у нас у Апатину има ''изуједаних'' и изуједаних сад које су који ко ће га знати ... у сваком случају пронађени су кривци у псима које су ''добри'' власници напустили ... оно да је пас најбољи човеков пријатељ, важи ваљда негде другде у свету ... додуше показало се да и код нас пас постаде најбољи пријатељ онима што су ''изуједани'' па лову стрпали у џеп ... да се разумемо нисам за то да напуштене животиње слободно шетају улицама у борби за опстанак али нисам ни за то да их шинтери хватају и убијају јер од склоништа нема ништа ... било би добро да се у Апатину изгради прихватилиште за напуштене животиње као увертира за склониште за напуштене људе ... какви смо према домаћим животињама таки ћемо бити и једни према другима, и питање је дана када ћемо се почети међусобно гристи, и ко ту онда да зна ко је кога угриз'о или је неко сам себе да би опет дигао лову ... 

        Ево ови тресомуди из локалне управе смислише и одлуку о држању и заштити домаћих животиња, чега ту све има исмејао сам се баш онако добро и нојевима и папкарима а посебно оним папцима који ово смислише ... него погледајте и сами ...

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АПАТИН'' број 13/2013


158. На основу члана 20. став 1. тачка 26. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007), члана 3. став 2. Закона о добробити животиња («Службени гласник РС» бр. 41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству («Службени гласник» РС бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник РС» бр. 88/2011) и члана 73. став 1. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апатин” број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина општине Апатин, на 10. седници одржаној 27. септембра 2013. године доноси

ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И
ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком се као комунална делатност одређује држање и поступање са домаћим животињама на територији општине Апатин као и ближи услови за држање, добробит и заштиту, хватање, збрињавање и нешкодљиво уклањање угинулих животиња на територији општине Апатин.
Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају се животиње које је човек одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне бриге човека, и то: кућни љубимци, копитари (коњи, магарци, мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе и свиње), живина (кокошке, ћурке, гуске, патке, нојеви и друге пернате животиње),кунићи и пчеле.
Кућни љубимци из става 1. овог члана су: пси, мачке, украсне и егзотичне птице, голубови, а који се држе ради дружења.
Одредбе ове одлуке које се односе на број паса и мачака које се могу држати не примењују се на правна и физичка лица која су регистрована за обављање услуга у узгоју и чувању ових животиња.

Члан 2.
Држање домаћих животиња и кућних љубимаца зависи од врсте стамбеног објекта и подручја односно територије општине Апатин у ком се стамбени објекат налази.
Врсте стамбених објеката у смислу ове одлуке су:
1) објекти вишепородичног становања ( у даљем тексту: стамбена зграда)
2) објекти породичног становања на подручју општине Апатин
У објектима на изграђеним парцелама индивидуалног становања могу се држати домаће животиње и то:
- где не постоје помоћни објекти: пси, мачке, кунићи, перната живина, голубови украсне и егзотичне птице и пчеле
- где постоје помоћни објекти све врсте животиња из члана 1. ове одлуке, али у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 3.
Двориште у смислу одредаба ове одлуке је преостали део грађевинске парцеле ограђен или неограђен, који припада стамбеној згради, односно породичном стамбеном објекту.
Држалац домаћих животиња односно кућних љубимаца у смислу ове одлуке је свако физичко лице које је као власник односно држалац ( у даљем тексту: држалац животиње) одговоран за живот, заштиту здравља и добробит животиње.
Држалац животиња обавезан је да држи животињу на начин којим не угрожава њену добробит, да јој обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну исхрану, одговарајуће хигијенско-санитарне услове простора у комборави и здравствену заштиту.
Држаоци животиња треба да брину о репродукцији својих кућних љубимаца ради спречавања неконтролисаног размножавања вршењем кастрације и стерилизације, да воде бригу о потомцима својих љубимаца и да их не напуштају и не остављају.

II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

  1. ПСИ И МАЧКЕ

Члан 4.
Пси и мачке могу се држати у стану у објекту вишепородичног становања и у објектима породичног становања на начин којим се уређује њихова добробит, под условом да се не угрожавају и узнемирaвају људи и околина.
Власник, односно држалац пса је дужан да пса старијег од четири месеца пријави надлежној ветеринарској служби ради регистрације.
Власник, односно држалац пса је дужан да изврши обележавање (микрочиповање) пса у складу са посебним прописима о обележавању
паса и вођењу евиденције о обележеним псима.
Држалац паса је дужан пријавити набавку односно одјавити пса у случају сваког губитка (нестанка, продаје, даровања или угинућа) у року од 10 дана надлежној ветеринарској инспекцији.

Члан 5.
У објектима вишепородичног становања у једном стану могу да се држе највише један пас и једна мачка, а њихов подмладак најдуже
до четири месеца старости, на начин којим се обезбеђује њихова добробит.
За држање паса и мачака у већем броју од оног из става 1. овог члана дражаоц животиња мора да прибави сагласност свих станара
једног улаза.
Забрањено је држање паса и мачака иостављање истих на балкону, тераси, лођи, на тавану, гаражи, шупи као и у подруму или другој заједничкој просторији која припадастану.

Члан 6.
У дворишту објеката породичног становања у ограђеном индивидуалном простору или одговарајућој кућици, може се држати највише два пса и три мачке, а њихов подмладак до четири месеца старости.
Пас у дворишту не мора бити везан, уз услов да ограда висином и чврстином онемогућава пса да изађе из дворишта и обезбеђује сигурност пролазника.
У заједничком дворишту колективне стамбене зграде пас се мора држати у ограђеном простору тако да не постоји могућност да напусти простор, односно двориште или да на други начин угрози или узнемири суседе ипролазнике. Ограђени простор односно простор по коме пси могу да се крећу мора да буде удаљен најмање 4 м од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
Ограђен простор мора да садржи одговарајућу кућицу те да се редовно чисти и дезинфикује.
У заједничком дворишту колективне стамбене зграде пас се може држати само ако постоји сагласност свих власника и корисника станова са заједничким двориштем.
На улазу у двориште и заједничко двориште колективних стамбених зграда, власникпса мора на видном месту да истакне натпис: «Чувај се пса».
Власник, односно држалац пса не сме држати пса стално везаног на ланцу или на други сличан начин везаног, осим ако је везан на продужену водилицу тако да не може прићи уличној огради, односно регулационој линији на удаљености најмање 1 м, као и најмање 1 м од суседних парцела или је смештен у свом боксу.

Члан 7.
Власник, односно држалац пса, дужан је да пса изводи на поводцу не дужем од 2 метра и са заштитном корпом на њушци.
Сваки власник или држалац је дужан да одговорно поступа уколико одлучи да свог пса пусти са поводца.
Опасне псе могу да изводе само пунолетна лица.
Изузетно, ловачки пси за време лова, потраге за изгубљеним лицима и слично и овчарски пси за време чувања стоке, могу слободно да се крећу, под контролом власника или држаоца пса, без заштитне корпе на њушци.
Приликом извођења пса, власник, односно држалац је дужан да код себе има потврде о извршеном обележавању пса и о вакцинацији.
Уколико пас приликом извођења и кретања запрља јавне површине, власник или држалац животиње је дужан да их без одлагања очисти.
Уколико пас или мачка при извођењу из стана запрља заједничко степениште или друге заједничке просторије, власник или држалац животиње је дужан да загађену површину очисти и опере, а по потреби и дезинфикује.
Aко пас или мачка озледе неко лице, држалац животиње дужан је да обавести органе ветеринaрске инспекције као и да приведе животињу по налогу тог органа.

Члан 8.
Забрањено је увођење паса и мачака у објекте којe користе органи државне управе и локалне самоуправе, објекте здравствене заштите, објекте у којима се обавља васпитнообразовна делатност, објекте за производњу, смештај и промет животних намирница као и верске објекте.
Власници, односно корисници осталих објеката у јавном коришћењу, истичу на видном месту обавештење о слободном увођењу паса и мачака у објекат.

2. КОПИТАРИ И ПАПКАРИ

Члан 9.
Копитари и папкари могу да се држе у посебно изграђеним објектима од тврдог материјала, избетонираним подовима под условом да се њиховим држањем не загађује околина и не узнемиравају трећа лица.
У летњим месецима копитари и папкари могу да се држе и испод надстрешнице под условом да се обезбеди одвођење нечистоће и воде у јаму за осоку.
Јама за осоку мора да буде од бетона или другог водонепропусног материјала са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта и удаљена од чесме, бунара или другог извора водоснабдевања најмање 20 метара, а од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 15 метара.
Јама за осоку мора редовно да се чисти и не може бити прикључена на јавну канализацију.
Животиње морају бити обележене ушним маркицама и морају имати потврду надлежне ветеринарске службе о спроведеним заштитним цепљењима и мерама контроле здравља од болести опасних за здравље људи у складу са законом о ветеринарству.

Члан 10.
Објекат за држање копитара и папкара мора да буде удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање
10 метара, а од најближег стамбеног објекта на суседној парцели или пословног објекта најмање 20 метара.
Надстрешница из члана 9. став 2. ове одлуке, мора да буде удаљена од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 10 метара, а од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 20 метара.
Власник или корисник објекта мора да изгради ђубриште за чврст стајњак од бетона или другог водонепропусног материјала.
Дно ђубришта за стајњак мора да буде изграђено у нагибу ка сабирном каналу-кинети за сакупљање оцеђене воде из стајњака, а сабирни канал мора да се улива у јаму за осоку.
Ђубриште мора редовно да се празни.

Члан 11.
У посебно изграђеним објектима се може држати одређен број копитара и папкара у зависности од површине објекта и то:
- говеда, коњи, магарци, муле - по једна животиња на првих 15 м2, а на сваких следећих 10 м2 још по једна животиња;
- овце, козе и свиње по једна животиња на свака 4 м2.
Уколико се објекат за држање копитара и папкара налази у заједничком дворишту за држање је неопходна сагласност свих власника или корисника дворишта.

Члан 12.
Забрањено је држање копитара и папкара у Апатину у Блоку 49, 50, 51, 52, 53, 55 и 112.

3. ПЕРНАТА ЖИВИНА

Члан 13.
Перната живина може да се држи у посебно изграђеном објекту, ограђеном простору или кавезу под условом да се држањем не загађује
околина и не узнемиравају трећа лица.
Перната живина може да се држи и на отвореном простору у дворишту под условом да је ограђен тако да се спречава неконтролисан излазак живине и изграђен тако да се може хигијенски одржавати.
Објекат, просторија или кавез за држање пернате живине мора да буде удаљен најмање 10 метара од стамбеног објекта на суседној парцели, а на сваки м2 може да се држи 5 комада живине.
Перната живина се може држати у заједничком дворишту објекта породичног становања и дворишту са већим бројем објеката породичног становања по претходно прибављеној сагласности свих сувласника објекта породичног становања, односно власника објеката породичног становања.

4. КУНИЋИ

Члан 14.
У дворишту у објектима из члана 2. ове одлуке у посебно изграђеном објекту, у ограђеном простору или кавезу, могу да се држе кунићи, под условом да се њиховим држањем не загађује околина и не узнемиравају трећа лица.
У посебно изграђеном објекту, у ограђеном простору или кавезу из става 1. овог члана, могу да се држе највише два кунића на једном квадратном метру.
Кунићи се могу држати у заједничком дворишту породичног стамбеног објекта и дворишту са већим бројем породичних кућа по претходно прибављеној сагласности свих сувласника породичне куће, односно власника породичних кућа.
Објекат за држање кунића, мора бити удаљен најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели и 15 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.

5. УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ

Члан 15.
У колективним стамбеним зградама, у становима, могу да се држе украсне и егзотичне птице у броју и на начин којим се станари не ометају у мирном коришћењу станова.
У колективним стамбеним зградама, у помоћним објектима или кавезима у заједничком дворишту, могу да се држе украсне и егзотичне птице под условом да не узнемиравају станаре, да се одржава хигијена и да постоји сагласност свих станара.
Украсне и егзотичне птице у циљу размножавања и продаје могу се држати под условом да се претходно прибави сагласност органа управе надлежног за послове ветеринарске инспекције.

6. НОЈЕВИ

Члан 16.
У дворишту у објектима из члана 2. ове одлуке могу да се држе нојеви у посебно изграђеним објектима, под условом да се њиховим држањем не загађује околина и не узнемиравају трећа лица.
Дозвољено је држање до 5 нојева и то на првих десет квадрата један ној , а на сваких следећих седам квадратних метара још по један ној.
Изузетно, у летњим месецима нојеви могу да се држе испод надстрешнице, под условом да се њиховим држањем не загађује околина и
не узнемиравају трећа лица.
Посебно изграђен објекат или надстрешница морају да буду удаљени од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 15 метара, а од најближег стамбеног објекта на суседној парцели најмање 20 метара.
Нојеви се могу држати у заједничком дворишту породичног стамбеног објекта и дворишту са већим бројем породичних стамбених објеката по претходно прибављеној сагласности свих сувласника породичног стамбеног објекта, односно власника породичних стамбених објеката.

7. ГОЛУБОВИ

Члан 17.
Голубови се могу држати у колективним стамбеним зградама у посебно изграђеним објектима или просторијама на проходном крову или тавану и уз претходно прибављену сагласност свих станара зграде и под условом да се не узнемиравају суседи и не прља околина.
Голубови се могу држати у породичним стамбеним зградама у посебно изграђеним објектима, на тавану или тераси, под условом
да се не узнемиравају суседи и не прља околина.
Голубови се могу држати у дворишту породичне стамбене зграде, у посебно изграђеним објектима, под условом да су удаљени најмање 10 метара од суседних стамбених објеката и објеката за снабдевање водом.
У заједничком дворишту стамбене зграде голубови се могу држати само уколико постоји сагласност свих власника и корисника станова са заједничким двориштем.
За држање више од 10 голубова морају се користити за то наменски објекти (голубарници, односно волијери као и таван), а за држање до 10 голубова могу се користити и преносни објекти, као што је кавез од дасака, жицеили сличног материјала. Стални и привремени објекти за држање голубова морају бити ограђени.
Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити изграђени од непропусног материјала, морају се редовно чистити, у складу са општом-хигијенском праксом, а најмање два пута годишње, дезинфиковати, на начин којим се обезбеђује заштита животне средине.

8. ПЧЕЛЕ

Члан 18.
Постављање кошница дозвољено је на отвореном простору изван насељеног места, односно на удаљености најмање 100 метара од најближег стамбеног објекта, објекта за држање домаћих животиња и јавних путева, при чему улаз у кошнице не сме бити окренут према овим објектима.
Пчелињаци до 10 кошница могу се поставити у дворишту породичне стамбене зграде, башти, врту, или воћњаку у насељеном месту, под условом да су удаљени најмање 10 метара од регулационе линије и најмање 50 метара од суседног стамбеног објекта, објеката за држање животиња и објеката за снабдевање водом.
Пчелињаци се могу постављати и ван насељеног места ако се обезбеди најмања удаљеност од 10 метара од регулационе линије пута или суседних пољопривредних парцела односно од објеката за одмор и рекреацију, као и других објеката ван насељеног места.
Пчелињаци на паши, морају имати видно истакнуто име и презиме и пуну адресу пчелара, а кошнице морају бити обележене редним бројем.
Пчелар је физичко или правно лице које се бави узгојем пчела ради добијања пчелињих производа.
Није дозвољено постављање кошница са пчелама у дворишту колективног стамбеног објекта.
Пчелињаци морају бити обележени важећим маркицама за пчелиња друштва прописаним од стране Министарства за пољопривреду и Управе за ветерину.

III ХВАТАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА
НАПУШТЕНИМ ПСИМА И МАЧКАМА,
И САКУПЉАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА
ЖИВОТИЊСКИМ ЛЕШЕВИМА

Члан 19.
Послове прикупљања, превоза и збрињавања напуштених и изгубљених домаћих животиња врши правно лице или предузетник који испуњава услове за рад у складу са законом и уписан је у регистар објеката, а коме локална самоуправа повери обављање ових послова, у складу са посебним прописима.
Послови организованог хватања напуштених и изгубљених животиња, морају се обављати са савременим методама и на хуман начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се са животињом мора поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса у складу са законом којим се уређује добробит животиња.
Напуштени пас и мачка у смислу ове одлуке су необележени пси и мачке који се нађу на улицама, парковима или другим јавним површинама.
Обележени пас који се затекне без надзора на улици, парку или другим јавним површинама без присуства власника, односно држаоца,
сматра се псом без надзора.
Ухваћени пси и мачке смештају се у прихватилиште за животиње (у даљем тексту прихватилиште) и са којима ће се поступати у складу са важећим прописима.
Пас без надзора држаће се одвојен од паса луталица у посебним боксевима, а пси се могу преузети под условом да су здрави и да је обављена прописана вакцинација против беснила. Над псима који се смештају у прихватилиште мора се извршити дезинфекција и дехелминтизација приликом пријема и отпуштања паса (спречавање ширења болести које се преносе контактом).
Ако се ухваћеној животињи најдуже у року од 30 дана од дана смештања у прихватилиште не пронађе власник, односно ако се не збрине
на други начин, са животињом ће се поступати у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака ( у даљем тексту : Програм).
Програм доноси Скупштина општине Апатин у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке, а стручне послове на изради Програма обавља Одељење за инспекцијске послове.

Члан 20.
Трошкови збрињавања напуштених животиња (хватања, превоза, смештаја, стерилисања, обележавања и других у вези са тим) падају на терет власника, односно држаоца, а када је власник односно држалац животиње непознат, трошкове збрињавања животиње сноси локална самоуправа.
Уколико пас или мачка оболе у прихватилишту, морају да се сместе одвојено од осталих паса и мачака и да се предузму мере за њихово лечење, а ако оболе од заразних болести, начин лечења одређује ветеринарска служба.
Прихватилиште има обавезу да напуштеним животињама које су болесне или повређене обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње обезбеди лишавање живота у складу са законом.
Уколико пас или мачка угину у прихватилишту, ветеринарска служба или надлежни институт утврђују узрок угинућа, а њихови лешеви уклањају се на нешкодљив начин, у складу са важећим прописима.

Члан 21.
Сакупљање и нешкодљиво уклањање животињских лешева на територији општине Апатин у хитним и ванредним случајевима врши ЈКП «Наш Дом» по Годишњем Програму предузећа.
Леш угинуле животиње не сме се остављати на јавним површинама и не сме се закопавати од стране неовлашћеног лица.
Нешкодљиво уклањање лешева паса и мачака, ако је познат власник по броју чипа, врши надлежна служба за збрињавање паса, а трошкове уклањања ставиће на терет власника.

IV ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

Члан 22.
Послови Зоохигијенске службе поверавају се Уговором правном лицу  ли предузетникукоји испуњава услове за рад у складу са законом и уписан је у регистар објеката, а коме локална самоуправа повери обављање ових послова, у складу са посебним прописима.
Зоохигијенска служба обавља послове :
- хватања и збрињавања напуштених животиња у Прихватилиште
- нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња,
- транспорта или организовања транспорта лешева животиња са површина јавне намене и објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или околину.

V ЗАБРАНЕ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА,
ХВАТАЊА И ПОСТУПАЊА СА
ДОМАЋИМ ЖИВОТИЊАМА

Члан 23.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих животиња;
2. хватање домаћих животиња, осим од стране овлашћеног предузећа;
3. увођење домаћих животиња у дечја игралишта или на друга јавна места која су истакла знак који указује да је забрањено увођење животиња;
4. шишање паса на јавним површинама;
5. појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним за водоснабдевање грађана;
6. држање паса и мачака на ходницима и другим заједничким просторијама колективне стамбене зграде, балконима и терасама, као и на јавним површинама;
7. држање опасних паса у заједничком дворишту стамбене зграде;
8. хушкати једног пса на другог, хушкати пса на човека, као и организовати борбе паса;
9. држање голубова на терасама, балконима, лођама и заједничким терасама колективних стамбених зграда;
10. остављање леша угинуле животиње на јавним површинама или закопавање од стране неовлашћеног лица.

V НАДЗОР

Члан 24.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке обавља инспектор за заштиту животне средине.
Држалац животиње дужан је да надлежном инспектору омогући несметано вршење послова, омогући приступ објектима и животињама и стави на увид сва потребна документа као и да у остављеном року достави потребне податке и поступи по налогу.
На решење инспектора може се уложити жалба Општинском већу општине Апатин у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 25.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине је дужан и овлашћен да контролише:
1. испуњеност услова и начин држања домаћих животиња у зависности од врсте објекта и подручја општине у коме се објекат налази,
2. број домаћих животиња у зависности од врсте објекта у којима се држе,
3. поступање са напуштеним и изгубљеним домаћим животињама и
4. испуњеност других услова у складу са овом одлуком.

Члан 26.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине је овлашћен да:
1. нареди отклањање недостатка у погледу услова и начина држања домаћих животиња у зависности од врсте објекта и подручја општине Апатин у коме се објекат налази, као и броја домаћих животиња, или донесе решење о забрани држања и уклањања домаћих животиња када се недостаци не могу отклонити под претњом принудног извршења;
2. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против власника, односно држаоца домаће животиње уколико не поступи у складу са наредбом из тачке 1. овог става;
3. забрани држање домаће животиње, под претњом принудног извршења уколико се ради о животињи чије држање није дозвољено на подручју месне заједнице у складу са одредбама ове одлуке и поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против власника, односно држаоца животиње;
4. изда налог овлашћеном правном лицу или предузетнику да уклони леш домаће животиње са површине јавне намене;
5. изда налог да се прикупи напуштена или изгубљена домаћа животиња сходно одредбама ове одлуке, и
6. предузима и друге мере у складу са овом одлуком и прописима донетим на основу ове одлуке.
За прекршаје прописане овом одлуком инспектор за заштиту животне средине може да покрене прекршајни поступак.
Уколико власник, односно држалац пса или мачке приликом инспекцијског надзора одбије да прикаже доказ о редовној вакцинацији пса или мачке против беснила, инспектор за заштиту животне средине обавестиће одмах о томе надлежну инспекцију.
Уколико инспектор за заштиту животне средине у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице ако:
1. на парцелама-објектима индивидуалног становања где не постоје помоћни објекти држи копитаре и папкаре противно члану 2. ове одлуке;
2. држи животиње на начин и по броју супротно одредбама члана 4. до 18;
3. неовлашћено обавља послове хватања, превоза и сахрањивања домаћих животиња супротно члану 19. до 22. одлуке.
За прекршај из става 1. тачке 1. до тачке 3. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.

Члан 28.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. држи псе и мачке противно члану 4. ове одлуке;
2. држи псе и мачке у већем броју, без сагласности станара и противно члану 5. став 1, 2. и 3;
3. у индивидуалном дворишту држи невезаног пса без обезбеђења сигурности пролазника (члан 6. став 1. и 2.);
4. у заједничком дворишту стамбене зграде држи пса на непрописан начин или без сагласности свих власника или корисника заједничког дворишта (члан 6. став 3., 4. и 5);
5. изводи пса без поводца и без заштитне корпе на њушци (члан 7. ставови 1. 2. и 3;
6. пушта пса да се слободно креће противно одредбама члана 7. став 2. и став 4;
7. не очисти јавне површине које пас запрља приликом извођења, односно не очисти и не опере, а по потреби, и не дезинфикује заједничко степениште или друге заједничке просторије које су пас и мачка запрљали (члан 7. став 6. и 7.);
8. уводи псе и мачке на јавна места, објекте здравствене заштите и установе или средства јавног саобраћаја или на други начин поступа супротно одредбама члана 8;
10. држи копитаре и папкаре у неадекватним објектима, са непрописном јамом за осоку, ђубриштем недовољно удаљеним од стамбених и пословних објеката супротно члану 9;
11. објекат за држање копитара и папкара као и надсрешница недовољно удаљена однајближиџ стамбених и пословних објеката, ђубриште непрописно направљено противно члану 10. ове одлуке;
12. држи копитаре и папкаре у већем броју од дозвољеног и без сагласности свих станара у заједничком дворишту противно одредбама члана 11. став 1. и 2;
13. држи копитаре и папкаре у забрањеним зонама противно члану 12;
14. држи пернату живину противно условима прописаним чланом 13;
15. држи куниће противно условима прописаним чланом 14;
16. држи украсне и егзотичне птице противно условима прописаним чланом15;
17. држи нојеве противно условима члана 16;
18. држи голубове противно одредбама члана 17;
19. држи пчеле противно одредбама члана 18;
20. познати власник, држалац напуштеног пса одбије да плати трошкове хватања, превоза, исхране и смештаја животиње у прихватилиште ( члан 20. став 1.).
21. не поступи по решењу надлежног инспектора или онемогући инспектору обављање надзора (члан 24, 25. и 26.)

Члан 29.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Апатин („Службени лист општине Апатин“10/01 и 13/08).

Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-43/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

Аутор блога: Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар