петак, 29. новембар 2013.

2. DEO – POST REFERENDOMUDISANJE!

SUDOMUDISANJE!


''Ne mora da znači da ste mnogo mislili ako ste dobili žulj na mozgu. Možda vam je samo neudobna čizma koja glavu čuva?''aforizam, autor Goran Radosavljević

Objavljeno na ''Apatinskim hronikama'' u nedelju, 16. januara 2011. godine:

АПАТИНСКИ РЕФЕРЕНДУМ ... НАСТАВАК ИГРАНКЕ !
ШТА МИ БИ ДА ПОЧЕМ ПИСАТИ О РЕФЕРЕНДУМУ ?
ПРЕСУДА БРОЈ 2 ! 


      ''Наша парола је: постати равноправни део света, да наша деца и унуци имају своју будућност, како је не би тражили у другим земљама.'' – Зоран Ђинђић


      Како сам се већ уплео у извештавање о дешавањима око референдума у Апатину и обећао да ћу истинито, аргументовано, прецизно, благовремено ... извештавати о свим стварима везаним за ову рашомонијаду и игре без граница, шта ћу, куд ћу ... да наставим.
      Јуче додијем путем мејла судску пресуду везано за жалбу грађана Апатина по питању примећених неправилности у раду Комисије за спровођење референдума и незаконитих радњи чланова гласачких одбора ... набрајао ја ту аргументовано свега и свачега од бестелесног гласања, изласка покојника на гласње, наглог пораста инвалидности и непокретности гласачког тела, невероватна излазност у ромском насељу ... о Нати ткачици, о Фриди, о Џуџи, о другу  који за себе умисли да је Бог ... свашта баш свашта ...
      Дакле 12. јануара 2011. године поштом стигла пресуда, ево је туто-комплето (шеснаест наших суграђана све са именима и презименима и адресом становања нисам навео у тексту пресуде – отпадоше ми ова два прста са којим лупам по тастатури – поплавили више, иако сам добио сагласност да их наведем са пуним подацима):    

Република Србија
УПРАВНИ СУД
Оделење у Новом Саду
III-1 Уж. 880/10
Дана 17.12.2010.године
Београд

У ИМЕ НАРОДА

      Управни суд у већу састављеном од судија: Мирјане Цветковић председника већа, др Владана Станојева  и Сузане Гудураш, чланова већа, са саветником суда Славицом Благојевић, као записничарем, решавајући по жалби Рајчевић Жељка из Апатина, ул. Плитвичка бр. 9, ...

(Примедба аутора блога – укупно 17 грађана Апатина је заједнички поднело жалбу.)

... против Комисије за спровођење референдума, Скупштине општине Апатин, због недоношења одлуке о поднетом приговору на рад гласачких одбора и на утврђење резултата гласања на референдуму за увођење месног самодоприноса одржаног дана 06. – 20.11.2010. године, у нејавној седници већа одржаној дана 17.12.2010. године, донео је

ПРЕСУДУ

      Жалба СЕ УВАЖАВА и налаже се Комисији за спровођење референдума Скупштине општине Апатин да у року од 48 сати од дана достављања ове пресуде донесе одлуку по приговору подносиоца жалбе на рад гласачких одбора и утврђивање резултата гласања на референдуму за увођење месног самодоприноса одржаног дана 06. – 20. новембра 2010. године.

Образложење

      Жалиоци су дана 23.11.2010. године, поднели Врховном Касационом суду жалбу против Комисије за спровођење референдума Скупштине општине Апатин у вези увођења самодоприноса, због неодлучивања по њиховом приговору на рад гласачких одбора и на утврђене резултате гласања на референдуму за увођење месног самодоприноса одржаног дана 06. – 20.11.2010. године. Врховни Касациони суд је доставио предметну жалбу Управном суду на надлежност у складу са чланом 29. став 1. Закона о уређењу судова. Жалиоци у жалби наводе да је у Апатину у периоду од 06. до 20. новембра 2010. године Одлуком Скупштине општине Апатин расписан референдум ради увођења самодоприноса у износу од 3% ради потреба инфраструктуре и комуналног опремања насељеног места Апатин. Током трајања референдума, а посебно задњег дана гласања, уочене су неправилности на свим гласачким местима, којих је било укупно 15, па је група грађана означена као подносиоци ове жалбе поднела Комисији за спровођење референдума приговор на неправилности у раду гласачких одбора и на утврђење резултата гласања. Затим се у жалби детаљно наводи шта све сматрају да су биле неправилности у раду гласачких одбора и у утврђивању резултата гласања. Како по њиховом приговору Комисија за спровођење референдума није одлучила, то су поднели жалбу суду на основу члана 29. став 1. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'' број 48/94 и 11/98).
      Разматрајући изјављену жалбу Управни суд је нашао да је жалба основана.
      Из списа предмета и одговора на жалбу утврђено је да је Скупштина општине Апатин на својој 14 седници одржаној 09.09.2010. године донела одлуку о расписивању Референдума на територији насељеног места Апатин, ради изјашњавања о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса по стопи од 3% за период од 01.01.2011. до 31.12.2015. године у времену од 08,00 до 20,00 часова.
      Комисија је у одговору на жалбу навела да је приговор поднет од стране рајчевић Жељка и осталих, запримљен је 20.11.2010. године у 23,00 часова, када је комисија већ запримила све записнике и комплетан изборни материјал. У наведеном приговору садржано је оно што је до тада већ истицано у појединачним приговорима на појединачним гласачким местима. Комисија је даље навела да у спровођењу референдума приликом свог рада поштовала одредбе закона о референдуму и народној иницијативи као и одговарајуће одредбе Закона о избору народних посланика. Комисија је навела да је Општинско веће Општине Апатин на својој седници одржаној дана 06.12.2010. године, усвојило Извештај Комисије за спровођење референдума о изјашњавању грађана насељеног места Апатин, Купусина и Свилојево о увођењу самодоприноса од 3 % за период од 01.01.2011. до 31.12.2015. године. Из изнетих разлога и предложених доказа Комисија је предложила да суд одбије жалбу жалиоца као неосновану.
      Одредбом члана 27. став 1. Закона о референдуму и народној иницијативи, прописано је да грађанин има право да у року од 24 сата од тренутка кад је донета одлука , односно извршена радња или је учињен пропуст да поднесе приговор комисији за спровођење референдума, ако сматра да су тиме учињене неправилности у спровођењу референдума. Према члану 27. став 3. истог закона, комисија којој је поднет приговор одлучује о приговору у року од 48 сати од подношења приговора.
      Према члану 29. истог закона, против решења општинске, градске, покрајинске или Републичке комисије донетог по приговору из члана 27. овог закона, као и у случају када надлежна комисија није одлучила по приговору у прописаном року, подносилац приговора може поднети жалбу Врховном суду.
      Имајући у виду наведене одредбе Закона о референдуму и народној иницијативи и чињеницу да надлежна комисија за спровођење референдума није одлучила по наведеном приговору жалилаца, суд је применом члана 44. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' број 111/09) у вези члана 42. Закона о  референдуму и народној иницијативи и члана 97. став 4. Закона о избору народних посланика (''Службени гласник РС'' број 35/2000 и 18/04), одлучио као у изреци ове пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 17.12.2010. године, III-1 Уж. 880/10


Записничар                                                 Председник већа – судија

Славица Благојевић, с.р.                             Мирјана Цветковић, с. р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић


      Шта сада бива, очекује се одговор Комисије ... па поново жалва грађана суду ... Упорност грађана и представника ДС - а из Апатина ће донети коначан резултат. Какав ће исход бити ? Видећемо, а и Јустиција је прогледала на једно око. Шта ћеш кад то тако мора, стварно је код нас тешко доказати оно што је очигледно и што слеп види да је злоупотреба злоупотреба, да је лаж лаж , да је лопов лопов ... Вероватно ово све овако мора, дуг је пут до уређеног и демократског друштва, требамо одрасти сувише дуго смо били у усраним пеленама и у мраку ... а Европа и њена унија ... пре би ми до Марса пешке него до комшија и ЕУ.

Objavljeno na ''Apatinskim hronikama'' u utorak, 18. januara 2011. godine:
                                                          
АПАТИНСКИ РЕФЕРЕНДУМ ...
ЕПИЗОДА БРОЈ ... СВЕ СА БУРЕКОМ И ЈОГУРТОМ ЗА КОМЕСИЈУ !

РЕШЕЊЕ БРОЈ 2 И  ЖАЛБА, И СУД ...

      ''Dura lex sed lex.'' - Тврд је закон али је закон.
Шта да вам кажем игранка се наставља, суд донео пресуду, могло је и без ове пресуде да је Комисија за спровођење референдума радила ваљано свој посао и у законом предвиђеном року  доставила одговор на приговоре, још би било нормалнијре да су усвојени оправдане примедбе на кршење закона у поступку гласања, требало је да је било снаге и моћи, да нису подгузне муве локалних властодржаца, да пониште изборне резултате и стану на страну закона и правде али одлучили су се приклонити налогодавцу и послодавцу ... председник Комисије је по обављеном прљавом послу и аванзовао сад је секретар СО Апатин, заслужио и од Жикалонеа добио бољи положај  и плата скочила ...  сада кад су притерану уз зид пресудом суда опет игранка без престанка и  Комисија за спровођење референдума доноси ''једногласну'' ??? одлуку (по обичају накарадну, ако може им се за сад ... Село гори а баба се чешља !), сви  чланови Комесије су сагласни (Све се питам где се деде онај  вајни  бркати и наводнио демократа из Сонте, где му муда да бар буде уздржан ?) да је све било у реду на референдуму, нетребају грађани да верују својим очима већ као они да верују само Жукињу.  Сада и остали из састава  (све са брком, ликом и делом вуче ми на комуњару) Комисионарског  са правом могу очекивати напредовање у служби ... цена морала, људскости и бацања струке под ноге  непримерено ниска, 'ајде да постану директори неких новоизмишљених јавних  предузећа  де - де  ни по јада, овако оде им душа за мас(т)ан бурек ... 
 
Оде вера за вечеру, пардон за бурек.
       Засели ''стручњаци'' уз поменути бурек и јогурат приде на Св. Василија Великог (први дан српске Нове године) и ево га решење:

      Комисија за спровођење референдума, на основу члана 15. став 3. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник Републике Србије'' број 48/94 и 11/98) и члана 6. став 2. тачка 3. Одлуке о расписивању референдума на територији насељеног места Апатин (''Службени лист општине Апатин'' број 4/2010), те пресуде Управног суда оделења у Новом Саду III – 1 Уж. 880/10 од 17.12.2010. године на седници одржаној 14.01.2011. године, у згради Скупштине општине Апатин једногласно је донела следеће

РЕШЕЊЕ

      ОДБИЈА СЕ  се приговор поднет на рад свих  гласачких  одбора на свим гласачким местима и на утврђење резултата гласања на Референдуму за увођење самодоприноса у износу од 3% достављен Комисија за спровођење Референдума 20.11.2010. године у 23,00 часова од стране грађана:

Рајчевић Жељка из Апатина, Сич Бисерке, Сич Перице,Хорти Душанке, Хорти Атиле, Манојловић Бранислава,Медић Гордане, Медић Раде, Јакшић Миодрага, Ђукић Ружице, Шашић Весне, Куриџа Радована,Куриџа Милице, Граховац Душана, Радмановић Стевана, Дрча Тање. И Рајић Слободана,

 КАО НЕОСНОВАН.

Образложење

      Комисија за спровођење референдума на седници одржаној дана 14.01.2011. године, а поступајући по пресуди пресуде Управног суда Оделења у Новом Саду III – 1 Уж. 880/10 од 17.12.2010. године и увидом у комплетан гласачки материјал и разматрајући наводе садржане у приговорима на гласачкомместу број 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14 и на гласачком месту број 15, подносиоца приговора запримљеног 20.11.2010. у 23,00 часа од стране Комисије за спровођење референдума Општине Апатин,   је утврдила је да су сви поднети приговори на горе наведеним гласачким местима НЕОСНОВАНИ.
      Такође Комисија је констатовала да на наведеним гласачким местима нису гласала лица која су наведена у приговору, нити су гласали гласачи ван гласачког места, а да пре тога нису се пријавили, нити је донета Одлука, нити извршена радња, нити је учињен пропуст који утиче на резултат гласања, те је одлука као у диспозитиву овог решења.КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
РЕФЕРЕНДУМА                                           ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
БРОЈ: 014-1-17/2011-I                                          дипл. правник П. К.
Дана, 14.01.2011. године
А П А Т И Н

      Грађани који су били сведоци злоупотреба и незаконитих радњи  дела чланова гласачких одбора током гласања на референдуму, не посустају и они опет пресавили табак па жалба Врховном Касационом суду, и то све по закону у року 48 сати сад у суботу ујутро послато писмо у Београд а у њему жалба:


VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

PODNOSIOCI ŽALBE:

Rajčević Željko, Biserka Sič, Perica Sič, Horti Dušanka, Horti Atila, Manojlović Branislav, Medić Gordana, Medić Rade, Jakšić Miodrag, Ružica Djukić, Šašić Vesna, Kuridža Radovan, Kuridža Milica, Grahovac Dušan, Radmanović Stevan, Drča Tanja i Rajić Slobodan svi iz Apatina

          Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, podnosioci žalbe u zakonski ostavljenom roku, blagovremeno podnose

                                       Ž A L B U

protiv Komisije za sprovodjenje referenduma u Apatinu, a protiv rešenja broj 014-1-17/2011-I od 14. januara 2011. godine kojim se odbija prigovor na rad glasačkih odbora i na utvrdjivanje rezultata glasanja na Referendumu za uvodjenje samodoprinosa u iznosu od 3%, kao neosnovan

        pa predlažemo

- da Vrhovni Kasacioni sud ovu žalbu uvaži, stavi van snage Rešenje Komisije za sprovodjenje fererenduma broj 014-1-17/2011-I od 14. januara 2011. godine,  poništi utvrdjene rezultate glasanja na referendumu i naloži ponavljanje glasanja na svim glasačkim mestima ili ovu žalbu usvoji i poništi osporavano rešenje, te predmet vrati na ponovno odlučivanje Komisiji za sprovodjenje referenduma, 
- ili da predmet ustupi drugom stvarno nadležnom sudu koji će ovu žalbu uvažiti, staviti  van snage Rešenje Komisije za sprovodjenje fererenduma broj 014-1-17/2011-I od 14. januara 2011. godine,  poništi utvrdjene rezultate glasanja na referendumu i naloži ponavljanje glasanja na svim glasačkim mestima ili ovu žalbu usvoji i poništi osporavano rešenje, te predmet vrati na ponovno odlučivanje Komisiji za sprovodjenje referenduma.

O b r a z l o ž e n j e

        U Apatinu je u periodu od 06. novembra do 20. novembra 2010. godine,  Odlukom Skupštine opštine Apatin, raspisan referendum radi uvodjenja samodoprinosa u iznosu od 3% radi potreba infrastrukture i komunalnog opremanja naseljenog mesta Apatin.
        Kako Komisija na podneti prigovor 17 gradjana  od 20. novembra 2010. godine, nije odlučivala, podnosioci prigovora su temeljem odredbe člana 29 stav 1 Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi podneli  Žalbu Vrhovnom Kasacionom sudu i to kako zbog primedbi na rad glasačkog odbora tako i na utvrdjene rezultate glasanja. Vrhovni Kasacioni sud je ovu žalbu prosledio na nadležnost Upravnom sudu, Odelenju u Novom Sadu, temeljem odredbi člana 29. stav 1 Zakona o uredjenju sudova, da bi Upravni sud svojom Presudom III-1 Už 880/10 od 17. decembra 2010. godine uvažio žalbu žalioca i naložio Komisiji za sprovodjenje referenduma Skupštine opštine Apatin da u roku od 48 sati od dana dostavljanja ove presude donese odluku po prigovoru podnosioca žalbe na rad glasačkih odbora i utvrdjivanja rezultata glasanja na referendumu za uvodjenje mesnog samodoprinosa održanog dana 06.-20. novembra 2010. godine.
        Ovo novo osporavano rešenje dostavljeno je samo prvom potpisniku prigovora i žalbe, Rajčević Željku dok ostalim podnosiocima nije dostavljeno, čime im je uskraćeno osnovno ustavom zagarantovano pravo na zaštitu svojih prava i interesa.
        Osporavano rešenje ne sadrži ni pouku o pravnom leku iako ista po načelo višestepenosti mora biti sastavni deo osporavanog rešenja.
        Na svojoj sednici od 14. januara 2011. godine, Komisija za sprovodjenje referenduma donela je osporavano Rešenje kojim se odbija prigovor podnet na rad svih glasačkih odbora na svim glasačkim mestima i na utvrdjivanje rezultata glasanja na Referendumu za uvodjenje samodoprinosa u iznosu od 3% dostavljen Komisiji sa provodjenje referenduma dana 20. novembra 2010. godine u 23 00 časova od strane podnosioca žalbe kao nesnovan, a u obrazloženju navedenog rešenja se navodi da je Komisija postupajući po presudi Upravnog suda Odelenja u Novom Sadu broj III-1UŽ 880/10 od 17. decembra 2010. godine i uvidom u kompletan glasački materijal, razmatrajući navode sadržane u prigovorima na glasačkom mestu broj 2,3,4,7,9,10,12, 14 i na glasačkom mestu broj 15 neosnovani. Nadalje, Komisija je navodno konstatovala da na navedenim glasačkim mestima nisu glasala lica koja su navedena u prigovoru, niti su glasali van glasačkog mesta, a da pre toga nisu se prijavila, niti je doneta odluka, niti izvršena radnja, niti je učinjen propust koji utiče na rezultate glasanja, te je odlučeno kao u dispozitivu osporavanog rešenja.
        Ovo novo osporavano rešenje dostavljeno je samo prvom potpisniku prigovora i žalbe, Rajčević Željku dok ostalim podnosiocima nije dostavljeno, čime im je uskraćeno osnovno ustavom zagarantovano pravo na zaštitu svojih prava i interesa.
        Osporavano rešenje ne sadrži ni pouku o pravnom leku iako ista po načelo višestepenosti mora biti sastavni deo osporavanog rešenja.
        U ovom ponovljenom postupku Komisija pored već istaknutih propusta u prethodnoj žalbi, čini i nove pa tako o prigovoru na utvrdjivanje rezultata glasanja, iako je po uputstvu Upravnog suda bila u obavezi da odluči, osporavanim rešenjem to ne čini, već se uopštenom odredbom bez izjašnjenja o pojedinostima zadovoljava samo sa tim da udovolji  zakonskoj formi  bez upuštanja u suštinu prigovora.
        U osporavanom rešenju navodi se da je izvršen uvid u kompletan glasački materijal pri čemu se ne navodi šta sadrži taj kompletan materijal. Na ovaj način, navodi iz rešenja ne mogu se proveriti jer se uopštenom odredbom o kompletnom materijalu ne može utvrditi da li se radi o prostoj spekulaciji uvida u glasački spisak ili to predvidja i kontrolu prijava lica koja su glasala van glasačkog mesta sa svom pratećom dokumentacijom od toga ko je prijavio glasača da ne može da glasa na glasačkom mestu, kada, kako su prijave evidentirane, kada i ko je odlazio u posetu tim licima da glasaju, koliko je potvrda o glasačkom pravu odneto sa glasačkog mesta, a koliko je vraćeno, koliko je glasačkih listića odnošeno, a koliko vraćeno, odnosno, da li je u potpunosti poštovana odredbe Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i odredba člana 72a Zakona o o izboru narodnih poslanika, kao i Upustvo o primeni člana 72a Zakona o izboru narodnih poslanika objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije broj 10/2008 od 28. januara 2008. godine pod brojem 02-013-757/08
        Komisija jednostavno nije mogla utvrditi da je glasanje sprovedeno po Zakonu sa obzirom da prijave lica koja su glasala van glasačkog mesta nisu niti postojale, a iz razloga što su sami članovi glasačkih odbora kako je referendum odmicao po svom nahodjenju, a uvidom u glasački spisak pravio spiskove lica koja nisu glasala, a potom su bez ikakvih poziva obilazili te glasače i insistirali da oni glasaju van glasačkog mesta.
        Kako je i medju podnosiocima ove žalbe bilo članova glasačkih odbora koji su te primedbe iznosili celim tokom glasanja, a posebno poslednjeg dana glasanja, mišljenja smo da je Komisija morala novdne prijave da stavi na uvid podnosiocima žalbe ili pak dostavi sudu uz odgovor na žalbu. Definitivno tvrdimo, da prijave lica koja nisu sposobna ili su sprečena da glasaju ne postoje. Kada od ukupno glasalih birača (8256 gradjana) van glasačkog mesta glasa 2599 lica za koje ne postoji adekvatna prijava, već se odlazi kod njih po slobodnom ubedjenju članova glasačkog odbora pri čemu bivaju primorani da glasaju “za” bez ikakvog obezbedjenja njihove tajnosti, proizilazi da je stav podnosioca žalbe o nezakonitom sprovodjenju glasanja objektivno realan i logičan. Kada se  ovakav stav potkrepi i navodima iz Upustva o primeni člana 73a Zakona o izboru narodnih poslanika, pri čemu jedno lice može da prijavi najviše 2 (i slovima dva) lica koja su sprečena ili nesposobna da glasaju na glasačkom mestu, proizilazi da je za “pokrivanje” opravdanosti glasanja van glasačkog mesta, potrebno bilo da Komisija poseduje najmanje 1300 prijava različitih lica koja prijavljuju da su neka druga lica nesposobna ili sprečena da glasaju na glasačkom mestu. Naravno, o opravdanosti tih zahteva, Komisija, apsolutno nije preduzela ništa u cilju da proveri navode ili da da upustva članovima glasačkih odbora kakav stav da zauzmu, a sve sa ciljem da referendum jednostavno “mora proći” po svaku cenu.
        Da su navodi iz ove žalbe tačni, te da su predstavnici Socijalističke partije Srbije i Srpske radiklane stranke svesno postupali protivno zakonskih odredbi o sprovodjenju referenduma, potvrdjuje stenogram  i tonski zapis sa XVI sednice Skupštine opštine Apatin koja je održana dana 20. decembra 2010. godine, a povodom tačke dnevnog reda Izveštaj komisije za sprovodjenje referenduma u naseljenim mestima Apatin, Kupusina i Svilojevo – Proglašenje odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseljeno mesto Apatin po stopi od 3% za period od 01. januara 2011. godine do 31. decembra 2015. godine. Funkcioneri Socijalističke partije Srbije, Srpske radiklane stranke i odbornici iz ovih stranaka koji su bili i članovi glasačkih odbora, (prevashodno gospodin Bakić Miodrag kao zamenik predsednika opštine Apatin, Mirko Cvjetićanin kao zamenik predsednika Skupštine opštine Apatin, te odbornici Balać Zorica i Babić Mileva ujedno i članovi glasačkih odbora, te drugi diskutanti povodom ove tačke dnevnog reda) nedovosmisleno su potvrdili sve navode iz ove žalbe ne libeći se da priznaju kako su bez poziva išli po kućama i kako su glasala čak i lica koja su u inostranstvu, a da su pri tome podnosioce ove žalbe označavali kao omržene i najvelje neprijatelje Apatina. Ovome je neophodno dodati da je istoj sednici prisustvovao i sekretar Skupštine opštine Pisar Koviljko koji je ujedno i Predsednik Komisije za sprovodjenje referenduma i koji je sve ove izjave, taktiku sprovodjenja referenduma i način glasanja znao i pre donošenja osopravanog rešenja, pa je ipak potpisao osporavano rešenje odbijajući prigovor kao neosnovan.
        Sa druge strane u osporavanom rešenju nije navedena sudbina prigovora na glasačkom mestu broj 1 na kome su glasala lica za koje je nesporno da su u inostranstvu i što je potvrdjeno na navedenoj sednici Skupštine. Konkretno, radi se o Babić Kristini, Jungerman Saši, Kolundžija Nikoli i Koludžija Draganu.
        Da bi u potpunosti i jasnije sud mogao da ima u vidu sadržinu prigovora i učinjene propuste ovim putem pojašnjavamo novode iz prigovora i ističemo sledeće:
        Tokom trajanja referenduma, a posebno, zadnjeg dana glasanja, uočene su nepravilnosti na svim glasačkim mestima, kojih je bilo ukupno 15, pa je grupa gradjana, označena kao podnosioci ove žalbe podnela Komisiji za sprovodjenje referenduma prigovor na nepravilnosti u radu glasačkih odbora i na utvrdjivanje rezultata glasanja,  a koje nepravilnosti su se ogledale u sledećem:
- glasanje se sprovodilo van glasačkog mesta suprotno zakonskoj proceduri propisanoj članom 16 Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi i člana 72a Zakona o izboru narodnih poslanika, kao i suprotno Objašnjenju o načinu primene člana 72a Zakona o izboru narodnih poslanika, koje objašnjenje je objavljeno u Službenom glasniku RS broj 10/2008 od 28. januara 2008. godine pod brojem 02-013-757/08
- članovi glasačkog odbora na taj način pretvorili su glasanje u prikupljanje pismenih izjava od gradjanstva, što je suprotno odredbama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi
- na glasačkim mestima nije se poštovala procedura oko podnošenja prijava za glasanje van glasačkog mesta, već su članovi glasačkih odbora imenovani od strane Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke iznosili van birčkog mesta koliko su hteli glasačkih listića, bez prijava i bez popunjavanja potvrda o glasačkom pravu, a potom na terenu bez obezbedjivanja postupka tajnosti insistirali da gradjani zaoukružuju za. Naravno, niti jedan glasački odbor nije odredio poverenike kada i u kom sastavu će sprovoditi glasanje van glasačkog mesta.
- U takvoj situaciji pružena je mogućnost da glasaju i ona lica koja su umrla, a još nisu brisana iz glasačkog spiska, kao i lica koja su se odselila i definitivno nisu u vreme glasanja bila u Apatinu. U prigovorima su naznačena imena lica koja su na ovaj način glasala.
- članovima glasačkih odbora koji su imenovani od strane Komisije za sprovodjenje referenduma, a na predlog političkih partija SPS-a i SRS-a, inače, koalicionih partnera i nosioca vlasti u Skupštini opštine Apatin, omogućuivano je da glasačke listiće nose kući i posle zatvaranja glasačkog mesta i da ih sledećeg dana donose i ubacuju u glasačke kutije, a bez obaveze da tome prisustvuju ostali članovi glasačkog odbora i bez popunjenih potvrda o glasačkom pravu.
- na pojedinim glasačkim mestima utvrdjena je pojava da članovi glasačkog odbora iako glasačko mesto još nije bilo otvoreno ubacuju glasačke listiće u kutije tako što jedan član potpisuje u glasačkom spisku lica za koja zna da su u inostranstvu, a drugi zaokružuje “ZA” na glasačkim listićima i ubacuje ih u glasačke kutije. (glasačko mesto broj 9)
- na pojedinim glasačkim mestima zadnjeg dana je utvrdjeno da je u odnosu na prethodni dan, dakle preko noći, ubačeno u glasačku kutiju preko 140 listića za koliko se preko noći povećao i broj glasalih što nije niko od članova glasačkog odbora mogao da obrazloži kako se desilo (glasačko mesto broj 10)
Imajući u vidu da je od ukupno 8526 glasača koji su glasali za uvodjenje referenduma, 2599 glasača glasalo van glasačkog mesta, bez uredne prijave i suprotno regulisanom načinu glasanja van glasačkog mesta, zahtevali smo da nam se omogući i uvid u glasačku dokumentaciju, posebno u onaj deo koji se odnosi na prijave i potvrde o glasačkom pravu. Do dana dostavljanja ove žalbe, podnosiocima prigovora to nije omogućeno.
Kada se u obzir uzmu navodi iz ove žalbe, a posebno da je ovakav način glasanja i utvrdjivanja rezultata bitno uticalo na rezultate glasanja, mišljenja smo da je glasanje, realno i objektivno neophodno poništiti na svim glasačkim mestima te doneti odluku o ponavljanju glasanja ili barem naložiti Komisiji da sprovede postupak ponovnog utvrdjivanja rezultata glasanja uz uvažavanje svih primedbi iznetih od strane podnosioca žalbe.
Radi potkrepljenja stava da se radi o sprovodjenju glasanja koje je bitno uticalo na rezultate glasanja ukazujemo sudu na činjenicu da je van glasačkog mesta glasalo ukupno 2599 glasača, odnosno, od onih koji su glasali Za ukupno van glasačkog mesta je glasalo 30,48.
Po biračkim mestima, uglavnom van propisane procedure, bez poštovanja upustva da jedno lice može prijaviti najviše dvoje glasača koji glasaju van glasačkog mesta, bez popunjavanja potvrda o biračkom pravu i bez propisanog sastava za glasanje van glasačkog mesta to je izgledalo ovako:
 I   – za glasalo 428, od čega van glasačkog mesta 186 glasača odnosno 43,46%
 II    – za glasalo 382, od čega van glasačkog mesta 213 glasača odnosno 55,76%
 III  – za glasalo 895, od čega van glasačkog mesta 442 glasača odnosno 49,39%
 IV  – za glasalo 424, od čega van glasačkog mesta 178 glasača odnosno 41,98%
 V   – za glasalo 428, od čega van glasačkog mesta   34 glasača odnosno   7,94%
 VI  – za glasalo 437, od čega van glasačkog mesta 150 glasača odnosno 34,32%
 VII  – za glasalo 404, od čega van glasačkog mesta 194 glasača odnosno 48,02%
 VIII– za glasalo 540, od čega van glasačkog mesta   64 glasača odnosno 11,85%
 IX  – za glasalo 484, od čega van glasačkog mesta 213 glasača odnosno 44,01%
 X   – za glasalo 762, od čega van glasačkog mesta 304 glasača odnosno 39,90%
 XI  – za glasalo 657, od čega van glasačkog mesta 264 glasača odnosno 40,18%
XII   – za glasalo 427, od čega van glasačkog mesta 170 glasača odnosno 39,81%
XIII – za glasalo 601, od čega van glasačkog mesta   42 glasača odnosno   6,99%
XIV  – za glasalo 382, od čega van glasačkog mesta 145 glasača odnosno 37,96%

            uz napomenu da je na glasačkom mestu XV od ukupno upisanih 1355 glasača samo 75 nije glasalo, ali je pri tome ukazano Komisiji poimenično koja lica su definitivno u inostranstvu, i nisu se pojavljivali na teritoriji opštine Apatin u vreme sprovodjenja referenduma, o čemu smo ponudili i adekvatne dokaze, te su sama lica za koje su drugi glasali spremni da potvrde da sigurno nisu glasali iako su u glasački spisak upisani kao glasali.
        Kada se uzme u obzir da je ukupno upisanih glasača bilo 16.493, da je prema biračkom spisku glasalo ukupno 9703, da se “Za” izjasnilo 8526 glasača, da je 1048 glasača bilo protiv, da je bilo 100 nevažećih listića, da je van galsačkog mesta suprotno zakonskoj proceduri glasalo 2599 glasača pri čemu je referendum “prošao” za 279 glasova, te kada se uzmu u obzir i ostale nepravilnosti naznačne u prigovoru opravdano se nameće zaključak da zbog povrede procedure glasanja koja je bitno uticala na ishod referenduma, ovo glasanje je neophodno poništiti i naložiti eventualno novo sprovodjenje glasanja.

        Da bi sud u potpunosti pravilno mogao da reši ovo pravno pitanje, predlažemo:
- da sud uputi Komisiji za sprovodjenje referenduma ovu žalbu na odgovor
- da od Komisije za sprovodjenje referenduma pribavi celokupni spis po podnetom prigovoru od 20. novmebra 2011. godine
- da Komisija nadležnom sudu dostavi sve zapisnike o utvrdjivanju rezultata
- da nadležni sud od Komisije za sprovodjenje referenduma pribavi za sva glasačka mesta prijave za lica koja su glasala van glasačkog mesta, sa podatcima ko je ta lica prijavio, iz kog razloga i kada, te rešenja o odredjivanju poverenika u sastavu propisanom Zakonom za svih 15 glasačkih mesta, sa podatcima o izlasku na glasačka mesta i potpisanim potvrdama o glasačkom pravu
- da od Odlenja za opštu upravu, društvene delatnosti i skupštinske poslove pribavi stenogram i tonski zapis sa XVI sednice Skupštine opštine Apatin koja je održana dana 20. decembra 2010. godine, a povodom tačke dnevnog reda Izveštaj komisije za sprovodjenje referenduma u naseljenim mestima Apatin, Kupusina i Svilojevo – Proglašenje odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseljeno mesto Apatin po stopi od 3% za period od 01. januara 2011. godine do 31. decembra 2015. godine.

        Posebno napominjemo da podnosioci žalbe nisu u mogućnosti da samostalno pribave svu predloženu dokumentaciju sa obzirom da od strane Komisije za sprovodjenje referenduma nisu naišli na dobru volju da im se omogući uvid u glasački materijal, pa iz tog razloga, a sve zarad ostvarivanja načela materijalne istine predlažemo da potrebnu dokumentaciju sud pribavi po službenoj dužnosti.
        Nakon pribavljanja dokumentacije i izvršenog uvida u celokupni glasački i dokazni materijal, podnosioci žalbe

                                            p r e d l a ž u

          - da Vrhovni Kasacioni sud ovu žalbu uvaži, stavi van snage Rešenje Komisije za sprovodjenje fererenduma broj 014-1-17/2011-I od 14. januara 2011. godine,  poništi utvrdjene rezultate glasanja na referendumu i naloži ponavljanje glasanja na svim glasačkim mestima ili ovu žalbu usvoji i poništi osporavano rešenje, te predmet vrati na ponovno odlučivanje Komisiji za sprovodjenje referenduma, 
- ili da predmet ustupi drugom stvarno nadležnom sudu koji će ovu žalbu uvažiti, staviti  van snage Rešenje Komisije za sprovodjenje fererenduma broj 014-1-17/2011-I od 14. januara 2011. godine,  poništi utvrdjene rezultate glasanja na referendumu i naloži ponavljanje glasanja na svim glasačkim mestima ili ovu žalbu usvoji i poništi osporavano rešenje, te predmet vrati na ponovno odlučivanje Komisiji za sprovodjenje referenduma.

U Apatinu dana 15. januara 2011. godine 

                                                                               PODNOSIOCI ŽALBE


      Знам мислићете да овоме нема краја, има и мора га бити, једини начин да се стане на крај оваквом бахатом и осионом  понашању локалне власти у Апатину је истрајавање на поштовању закона и законитости и активна борба за истину ... има времена ради суд своје ... знам рећете: и без суда сви знамо да су: петљали, крали, претили, обмањивали ... знам да јесу исто као што већина грађана Апатина зна и осетила је то на својој кожи ... али све треба по закону ... свака част групи наших суграђана што не одустају од процедуре и процеса, дигли су глас уместо свих нас. 
     
Зато суграђани памет у главу и пажљиво већ сад размишљајте коме  дати глас за одборнике у СО Апатин на следећим изборима ... пустите оне приче сви су исти  ... нису сви исти и ви то јако добро знате.

       ПС    Како јављају бурек је био са сиром а Комисија (једногласно) са јогуртом, о мозгу неком другом приликом.


                                                Autor bloga: Mirko S. Vraneš 

Нема коментара:

Постави коментар