четвртак, 14. април 2016.

Има ли овоме и оваквима краја?ЗИДАРЕЊЕ...


''Држ'те лопова! Требаће нам за састав нове владе!'' – афоризам, аутор Раде Ђерговић

          Алавост, похлепа, злоупотреба, зла намера, проклетство, прорачунатост, јајарење, лукретивност, пасилук,лоповска посла, узурпаторство... Којим би се речима могла описати работа првог ''човека'' општине Апатин и његових сарадника у делу које се може описати речима: ''Узми све што можеш ионако је државно!''
        Елем, писало се дискутовало о легализацији нелегално изграђеног на парцели у државном власништву ту уз куће појединац и појединки... Сконтале барабе да се може на туђем градити какав помоћни објекат типа шупа, гаража, роштиљ, аборат - пољски клозет... па засукали рукаве и кренуло зидарење... да би се то зидарењем изграђено легализовало смислише битанге начин да за вишеструко ниже износе по квадрату отуђе узурпирано земљиште (плац), Газда Свиња Зло фон Апатински патентирао а сарадници системом Copy-Paste прихватили паролу туђеје слађе и ево црно на бело:

1. ''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АПАТИН'' 9/2012
24. СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ, СТРАНА 166

135.

На основу члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007), члана 96. став 10. тачка 2. и 3. и члана 97. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009, 81/2009 и 24/2011), члана 18. став 2. тачка 2. и 3. и члана 44. став 5. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист општине Апатин", број 1/2010, 3/2010 и 5/2011), а по предлогу ЈП ''Дирекције за изградњу''Апатин, Скупштина општине Апатин, на 3. седници одржаној дана 21. септембра 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште део парцеле бр. 675/2 к.о. Апатин, у површини од 202 м2, уведено у лист непокретности 844 к.о. Апатин, јавна својина oпштине Апатин у 1/1 дела, непосредном погодбом, Живораду Смиљанић и Невенки Смиљанић из Апатина, ул. Рибарска бр. 44, по цени од 91.506,00 динара, ради легализације објекта.

II

ОБАВЕЗУЈУ СЕ лица из тачке I овог решења да у року од 30 дана од дана коначности решења, закључе уговор о давању у закуп предметног грађевинског земљишта са ЈП ''Дирекција за изградњу'' Апатин у складу са важећим прописима, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе које проистичу из овог решења, под теретом губитка тог права.

III

Oво решење објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-21/2012-I
Дана, 21. септембар 2012. године
А П А Т И Н
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.


2. ''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АПАТИН'' 6/2013
19. МАРТ 2013. ГОДИНЕ, СТРАНА 209

34.

На основу члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007), члана 96. став 10. тачка 2. и 3. и члана 97. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012), члана 18. став 2. тачка 2. и 3. и члана 44. став 5. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени лист општине Апатин», број 1/2010, 3/2010 и 5/2011), а по предлогу ЈП ''Дирекције за изградњу''Апатин, Скупштина општине Апатин, на 6. седници одржаној дана 19. марта 2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

ОТУЂУЈЕ СЕ земљиште део парц. бр. 4021/2 к.о. Апатин, у површини од 189 м2 и део парц. бр. 4014 к.о. Апатин, у површини 12м2 (укупна површина 201м2), уведено у лист непокретности 2501 к.о. Апатин, јавна својина Општине Апатин у 1/1 дела, непосредном погодбом, Балаћ Душану и Балаћ Зорки из Апатина, ул. Филипа Вишњића бр.1, по цени 91.053,00 динара, ради легализације објекта.

II

ОБАВЕЗУЈУ СЕ лица из тачке I овог решења да у року од 30 дана од дана коначности решења, закључе уговор о отуђењу предметног грађевинског земљишта са ЈП ''Дирекција за изградњу'' Апатин у складу са важећим прописима, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе које проистичу из овог решења, под теретом губитка тог права.

III

Oво решење објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-16/2013-I
Дана, 19.март 2013. године
А П А Т И Н
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.


3. ''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АПАТИН'' 1/2014
13. ФЕБРУАР 2014. ГОДИНЕ, СТРАНА 14

36.

На основу члaна 35. тачка 8. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'' бр. 10/2008-пречишћен текст), члана 9. тачка 8.Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број 11/2008), члана 1. и члана 4. Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (''Службени гласник РС'', бр. 25/2013), члана 9. став 2. Правилника о условима, начину и поступку за стицање права својине на земљишту и објектима на које се примењује Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (''Службени гласник РС'', бр. 31/2013) и Решења бр.463-5/2013-I од 16.08.2013. године (''Службени лист општине Апатин'' бр. 10/2013), а по захтеву Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Апатин, Општинско веће општине Апатин на 4. седници одржаној дана 13. фебруара 2014. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ сагласност Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Апатин да се у смислу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (''Службени гласник РС'', бр. 25/2013) изврши упис права својине за објекат по захтеву Бокан Јове и Милке из Апатина који је изграђен без грађевинске дозволе, а који се налази на делу земљишта парц. бр. 3280/13 к.о. Апатин.
С обзиром да је предметни објекат саграђен на делу земљишта парц. бр. 3280/13 к.о. Апатин, које је у јавној својини општине Апатин, до уписа својине на земљишту на коме је објекат
изграђен, власник објекта не може остваривати никаква права власника, односно сувласника на предметном земљишту, већ га може користити искључиво ради приступа објекту.
Ако власник објекта и власник земљишта не реше имовинско правне односе на земљишту у року од две године од дана ступања на снагу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним безграђевинске дозволе (''Службени гласник РС'', бр. 25/2013), односно до 15. марта 2015. године, власник објекта дужан је да о свом трошку утврди земљиште за редовну употребу објекта и власнику земљишта исплати тржишну цену за предметно земљиште.

II

Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-25/2013-III
Дана, 13. фебруар 2014. године
А П А Т И Н
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
Мирко С. Вранеш