понедељак, 28. фебруар 2011.

1. ДЕО: ''НАЗИРУ СЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ?'' ...

ЂОЛЕ МУЋКО СИ !
Ћиху, ћиху, ћу, ху, ху ! А ''газду'' поставити за локомотивицу.
        ''Није уобичајено да разваљујете врата пре него што покуцате.'' – Зоран Ђинђић
       
        Борба против неодговорне и неспособне власти могућа је и преко институција које штите закон и законитост, сви трагови у локалној политици у Апатину почињу и завршавају на питањима везаним за новац, и ''наводне'' злоупотребе, и ''наводно'' непоштовање закона, и ''наводно'' ненаменско трошење средстава и ''наводно'' ... све то за сада наводно а када се докаже ... Мардељ (пржун, ћорка, прдекана, апс, бутура, затвор ...) Бајо па у ''возић и  композицијицу'' све са дршком од стомака у буљи, оће рећи Црвен бан у пркно. И зна вам се: Ћиху -  ћиху -  ћу -  ху - ху!

        Одлуком о увођењу самодоприноса за подручје МЗ Апатин, објављеној у ''Службеном листу општине Апатин'' број 14 од 22. децембра 2005. године, чланом 3. дефинисано је намена средстава прикупљених самодоприносом по стопи од 3%. Како закон каже о утрошку наменских средстава, све што је утрошено мимо намене сматра се ненаменским трошењем средстава и представља кршење закона и подлеже кривичној одговорности, одговоран је орган или лице које није поштовало одлуку!

        Шта каже Одлука ?

        Комплетна одлука објављена на овом блогу, погледајте на:

        Извод и препис из Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју МЗ Апатин:
Члан 3.

        Средства самодоприноса намењена су за: изградњу завршне фазе фекалне канализације, изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница и атмосферске канализације, реконсртукцију постојећих и изградњу нових пешачких и бициклистичких стаза, те осталих комуналних и других објеката (регионални водовод, градска пијаца, плиновод, уређење градске плаже на Дунаву, објекти културе и физичке културе) и за трошкове реализације Одлуке о самодоприносу, по следећим процентним односима:

-         за изградњу завршне фазе фекалне канализације 55%
-         за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница и атмосферске канализације 10%
-         за изградњу нових и реконструкцију постојећих пешачких и бициклистичких стаза 15%
-         остали комунални и други објекти од општег интереса 5%
-         суфинансирање спортиста и спортских клубова у Апатину 10%
-         трошкови увођења и реализације самодоприноса 5%

Члан 16.

        Месној заједници Апатин поверују се  послови реализације самодоприноса за подручје месне заједнице Апатин, за који се грађани изјасне путем прикупљених писмених изјава.
        Средства остварена путем самодоприноса из става 1. овог члана водиће се на посебном рачуну при месној заједници Апатин.
        Финансијско – књиговодствене и техничке послове обављаће стручна служба Месне заједнице Апатин.

Члан 17.

            Савет Месне заједнице Апатин је одговоран за прикупљање средстава, за остваривање програма, плана реализације самодоприноса.
        Скупштина општине Апатин, Савет Месне заједнице Апатин дужни су најмање једанпут годишње да информишу грађане о наплати и коришћењу средстава самодоприноса путем средстава јавног информисања.

Члан 18.

            О извршењу ове одлуке стараће се савет Месне заједнице Апатин и Оделење за привреду и финансије општине Апатин.

...
            Ових дана, тачније у понедељак 21. фебруара 2011. године на седници Савета МЗ Апатин усвојен је (гласањем већине - акламацијом), између осталог, финансијски извештај самодоприноса 3% за 2010. годину. Да би се ваљаност и законитост спровођења Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју МЗ Апатин по стопи од 3% за период од 01. јануара 2006. године до 31. децембра 2010. године могла проверити потребно је имати финансијски извештај за реализацију и намену средстава из самодоприноса за поменути период, како овог извештаја за сада нема, постоје парцијални извештаји по годинама реализације, сада је актуелан овај, доле приказан, усвојен на претходној седници Савета МЗ Апатин.

        Препис финансијског извештаја самодоприноса 3% за 2010. годину:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% ЗА 2010. ГОДИНУ


Р.Б.
ОПИС
ИЗНОС

Почетно стање 01.01.2010.
11.525,65
I.
ПРИХОДИ:

1.
Самодопринос 3%
42.733.982,55


42.745.508,20
II.
РАСХОДИ:

1.
Трошкови платног промета
110.620,73
2.
Чишћење септичких јама
2.278.607,26
3.
Објављивање огласа и усл. штампања
47.688,20
4.
Накнада лица ангажов. на референд.
2.529.683,00
5.
Геодетске услуге
628,00
6.
Санац. атмосфер.кан. у Ромском насељу
201.174,40
7.
Земљано уређење паркинга
49.324,00
8.
Финансирање спорта
4.591.100,00
9.
Зај. улагање – кредит – фабрика воде
9.186.708,08
10.
Зај. улагање – премештање обј. у бл. 61
644.327,20
11.
Зај. улагање – санација обалоутврде
3.273.556,00
12.
Зај. улагање – фек.кан. у ул. Д. Трифун.
3.294.834,77
13.
Зај. улагање – пројекат – пречист. воде
720.000,00
14.
Једнократне помоћи
500.000,00
15.
Изградња тротоара – ул. Железничка
353.499,68
16.
Изградња фекалне и атмосферске канал.
4.167.314,97
17.
Санација саобраћ. – у Ромском Насељу
356.101,38
18.
Санација тратоара, колских прилаза и сл.
930.379,80
19.
Пројектна документација
3.954.787,00
20.
Финансирање РЗ
5.532.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ:
42.723.334,47

Стање т.р. 31.12.2010.
22.173,73

Апатин, 11.02.2011.                                     СЕКРЕТАР МЗ АПАТИН        Ево испред нас се налази финансијски извештај разматран и усвојен (већином гласова) на Савету МЗ Апатин, у поседу сам фотокопије истог и објавио сам га на блогу погледајте на:

         Шта се из овог извештаја може уочити и видети ?

-         под редним бројем 4., Опис -  Накнада лица ангажованих на референдуму, Износ - 2.529.683,00 динара и
-         под редним бројем 14., Опис – Једнократна помоћ, Износ – 500.000,00 динара.

        Неулазећи за сада у анализу расхода уочљиво је да су средства из самодоприноса за период 2006. – 2010. утрошена за: надокнаду спровођења референдума (вероватно оног циркуса новембра прошле године), каквог референдума када је самодопринос уведен 2006. године на основу писмених изјава грађана (у кућној атмосфери) 2005. године није било референдума и једнократну помоћ ? Ове две категорије расхода никако нису у складу са Одлуком и свакако се косе са законом и представљају ненаменско трошење средстава.

        Простом применом процената из одлуке, ограђујем се једногодишњи извештај је пред нама тако да не могу коментарисати цео петогодишњи период, уочљиво је:

-         под редним бројем 20., Опис – финансирање РЗ (радне заједнице – МЗ), Износ – 5.532.000.00 динара,
-         под редним бројем 2., Опис -  Чишћење септичких јама, Износ – 2.278.607.26 динара,
-         под редним бројем 9, Опис – Зај. улагање – кредит – фабрика воде, Износ – 9.186.708.08 динара и
-     под редним бројем 11, Опис - Заједничко улагање, санација обалоутврде, Износ - 3.273.556,00 динара.

Проценти су чудо. Неко је, све изгледа, најеб'о ради ''непознавања'' процентног рачуна !
        Дакле за запослене у Месној заједници и трошкове  исте отишло је 12,94% из расхода, у одлуци је назначено да за те потребе може бити утрошени 5% средстава односно тачно     2.136.166,72 динара ... опа шта је ово ако није ненаменско трошење средстава!
         За остале комуналне и друге објекте од општег интереса по Одлуци је опредељено 5% (поново се ограђујем немам комплетан петогодишњи извештај) или ти опет 2.136.166,72 динара, само за санацију обалоутврде ове године је утрошено 3.273.556,00 динара, за кредит ? за фабрику воде 9.186.708,08 динара, за чишћење септичких јама 2.278.607,26 динара, што укупно чини 14.738.871,34 динара  или ти 34,5% од расхода. 
        Да је поштована Одлука и обавезујући процентни односи фекална канализација би била комплетно  завршена тако да ставка о пражњењу сепричких јама не би ни постојала ... 
       Како сада ствари стоје на основу показатеља из овог финансијског извештаја већ сада посла има и за економисте и правнике, и за правосудне органе, и за ... Ћиху -  ћиху -  ћу -  ху - ху!

Ђоле, мућко си !
        Шта ће тек бити на основу увида и стручне анализе у  финансијски извештај о реализацији самодоприноса у насељеном месту Апатин по стопи од 3% за период 2006. – 2010., који тек треба израдити или ови парцијални сада доступни на увид 2006. - та, 2007. - ма, 2008. – ма , 2009. - та и 2010. - та ... показаће време.

        Локалним властима у овој предизборној а све ''вуче'' и изборној години треба постављати искључиво питања која њих највише боле а то је: ГДЕ СУ НАШИ ЗАЈЕДНИЧКИ НОВЦИ ? 

       Лепо културно ''закуцати на врата'' - послати допис, представницима локалне самоуправе (Месне заједнице, Скупштина општине, Општина ... Апатин ...) и тражити финансијске извештаје о средствима (буџета, самодоприноса, јавних предузећа и институција чији је оснивач СО Апатин ...) са аналитичким приказом свих прихода и расхода ... Ако не буде одговора, зна се обраћање преко  Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности господина Родољуба Шабића са канцеларијом у БГ ... Има начина само треба радити. 
       Ko треба ''закуцати на врата'' пре свега политичка опозиција и тако покаже да им је до позитивних промена, до транспарентности у раду свих нивоа лоалне власти, или ће се опозиција и даље понашати по, поново прокламованим ''моралним вредностима'', старим народним пословицама: САГНУТУ ГЛАВУ САБЉА НЕ СЕЧЕ! ТРПЕН СПАСЕН! ВИШЕ ТУГЕ И ЈАДА БЛИЖЕ БОГУ! ... или што би се модерно рекло: ЧУВАЈ СОПСТВЕНО ДУПЕ ЈЕБЕШ НАРОД ! Време ће показати: ко је опозиција? и ко је ''опозиција''?  У сваком случају мора се мењати навика власти и оних који имају аспирацију ка доласку на власт да су све информације доступне и грађани морају бити информисани о плановима и трошковима и ...


       Чланом 17. у ставу 2. Одлуке о увођењу ... којим се каже: ''Скупштина општине Апатин, Савет Месне заједнице Апатин дужни су најмање једанпут годишње да информишу грађане о наплати и коришћењу средстава самодоприноса путем средстава јавног информисања.'' Значи, постоји дужност и  обавеза локалне самоуправе (власти) да информише грађане ... Ево како то изгледа када власт из Апатина информише грађане путем средства јавног информисања, 'оће рећи ''независног и самосталног'' Новог Гласа комуне ... скенирано и ''окачено'' све у ориђиналу 100%.

ГЛАС ''СВИХ'' ГРАЂАНА ОПШТИНЕ АПАТИН ???
       Лепо нама новинарка потанко и у детаље објасни, преко средства јавног информисања, где је потрошено 42.723.334,47 динара из самодоприноса по основу од 3% и 14.417.309,85 динара из самодоприноса по основу од 1%, дакле власт ''информисала'' и ''обавестила'' грађане где како, колико и зашто. Тако то ради ''одговорна'' и народна власт све борци за социјалну правду и патријоте, шта има ко да зна како су они спискали  тих ''тричавих'' 57.140.644,32 динара наших заједничких пара, а за општински буџет и где и како и саким су потрошене паре, е, то би по њима стварно био безобразлук за упитати, њихова парола је једноставна: ''Нама је народ дао поверење, и шта ту сад тај исти народ има да пита, ваљда ми најбоље знамо шта је најбоље за тај исти  народ!'', па ти сад питај ако смеш.

     Ко се на локалу Апатину мисли озбиљно бавити политиком мора инсистирати на финансијским извештајима (ево ја вам дајем шлагворт са ових неколико последњих блогова) и тражити одговоре на сва питања везана за токове новца, ту је кључ и ту су ЦРВЕНО – ЦРНИ готови, многооо имају лепљиве прсте ... све ми се више чини да  је то брате го лопов и фукара, и гузицу би дали за паре. А, сад им се зна: Ћиху -  ћиху -  ћу -  ху - ху!

                                                       Мирко С. Вранеш 


субота, 26. фебруар 2011.

''ТРИ У ЈЕДАН ...''

ИЗВЕШТАЈ (И) ? 
Зајеби ''ТРИ У ЈЕДАН'' ...
        ''Ми смо весео народ, који истовремено цени песимизам јер га сматра отменим и ослобађа од одговорности. Ако већ унапред сумњате у свој успех, неуспех ће вам лакше пасти јер сте га мудро предвидели.'' – Зоран Ђинђић

        Шта ти је јавност и обраћање јавности па и овако преко блога, све више читају и људи размишљају, све мање коментаришу и све више мејловима затрпавају аутора Апатинских хроника ... има ту порука свакаквих, шта да вам причам ... јуче текст о ''ГДЕ СУ ПАРЕ ?'' и о начину притиска на власт да доставља извештаје о утрошку наших заједничких средстава, турим текст на пост није се још ни ''осушио'' кад почели ферецерати мејлови, види види у једном и прилог све ферцера спајалица (attach) отворим кад оно ''ТРИ У ЈЕДАН !'' ... Три документа закачена, мејл пошиљалац непознат, до сада се није оглашавао, клик на ПРВИ ОД ТРИ ...Scaning attachment ... Norton' AntiVirus одрадио своје ...No virus threat detected File ... клик на Download File ... клик на Save File ... клик на OK ... и знате већ нисте мали тако још два пута. Онда Show Deskop па по два клика на сва три фајла (JPG) ''слике'', опа моће се и закачити на пост ... Print Image ... Print ... нека требаће ... кренуло ме опет ''ТРИ У ЈЕДАН ?'' јеботеее три извештаја и то финансијска МЗ Апатин за 2010. годину, урађена онако ''писмено'' и раскошно, сваки од истих тих финансијских извештаја  ''разбашкарио'' се на целој једној страници, другови из МЗА озбиљно схватили штедњу и стабилизацију, бацим поглед ''весело вече'' опет циркуска представа, јебем ли га ови ЦРВЕНО – ЦРНИ  и кад оду са власти имаће где да раде, отвориће циркус има међу њима и кловнова, и Глупих Аугуста, и жонглера, и балансера, и укротитеља, и гутача ножева, и  ... свега у 3ЛПМ  и животиња чак ! Баш смо ми весео народ, и народ који има среће мало мало па нас неко увесели и неда нам одморити од свеопште зајебанције и забаве.

File number one:

Ево га у 1ЛПМ ... стање 31.12.2010. - 22.173,47 динара ...

File number two:

Ево га у 2ЛПМ ... стање 31.12.2010. - 2.422,16 динараа ...

File number three:

Ево га у 3ЛПМ ... стање 31.12.2010. - 17.995,79 динарааа ...

        Шта рећи, за сада ништа, ових дана ћу консултовати опозицију из Апатина и тражити њихово мишљење по овом  ''ТРИ У ЈЕДАН'' случају. Онда зна се све на пост, и мој коментар наравно.

ЈЕДАН У ЈЕДНУ, па све онако слатко и натанане, к'о са рахатлокумом ...

         
          ПС Поштовани блогери позивам и вас да прокоментаришете ову зајебанцију од финансијских извештаја, и ако већ нешто пијете, пијте класичну црну каву, јебеш ово ''ТРИ У ЈЕДАН'' и ''ДВА У ЈЕДАН'', ја сам брате за оно опробано ЈЕДАН У ЈЕДНУ !

                                                   
                                                              Мирко С. Вранеш  

петак, 25. фебруар 2011.


СВЕ МЕ ПИТАЈ, САМО МЕ НЕПИТАЈ ГДЕ СУ ПАРЕ  ...

ПРАВО ПИТАЊЕ ЗА ВЛАСТ: ''ГДЕ СУ ПАРЕ ?''        ''Реформе су увек пливање уз воду. Реформе су увек сукоби са менталитетом, наслеђем, интересима, ентропијом и инерцијом. Реформе изазивају страх, боле и нема ту шећерне водице која ће да ублажи бол.'' – Зоран Ђинђић

        Референдум за Програм самодоприноса од 3% у Пригревици је окончан, и поред евидентних незаконитих радњи и кршења закона а поготово у недопустивој атмосфери страха, зивкања телефоном, претњи, обилазака по кућама и немилих догађаја и претњама смрћу активистима једине политичке опције која је званично била ПРОТИВ, и обезбеђивањем истих тих младих људи од стране полиције ''Јер постоји опасност по њихову сигурност у Пригревици !?'' ...  Локална самоуправа у јавност изашла са обавештењем и хвалоспевом; како је референдум успео, већина изашлих на гласање гласала ''ЗА'' показавши своју високу свест и патриотизам, процес гласања прошао без и једне примедбе уведене у записнике на гласачким местима што показује да је све било ОК! У саопштењу и захвалност члановима гласачких одбора на добро обављеном ''послу'' а посебно члановима из опозиције који су показали: висок морал, свест, патриотизам, кооперативност ...
        Знам да ни ови млади људи из ОО Покрета социјалиста Апатин, не би имали никаквих проблема да су радили све и свашта као што се увек и радило ... али поставили су једно питање које се властима у Србији а поготово у Апатину не сме поставити: ГДЕ СУ ПАРЕ ?  Посебну ''безобразност'' према властима, по истим тим властима су показали захтевом да се достави ИЗВЕШТАЈ, и то финансијски како су утрошена средства од претходног самодоприноса 2006. – 2011. година. Млади активисти ОО Покрет социјалиста Апатин  и њихов председник друг (како сам каже за себе) Александар Вулин обећали на конференцији за новинаре да ће до тог извештаја доћи макар и преко Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности господина Родољуба Шабића,  све са канцеларијом у БГ. Ајде и то да дочекамо, да некада неко некоме нареди да поднесе ИЗВЕШТАЈ како где и када и  ... је трошен заједнички новац.  

        Зашто није било приговора и примедби на процес гласања у Пригревици? Могућих одговора више:

  • Из разлога резигнираности и разочараности. Споро и траљаво реаговање судства, по питању жалби и примедби на референдум у Апатину и Свилојеву, учинило је своје и довело до гашења ентузијазма и енергије, за евентуални нови улазак у борбу против злоупотреба и незаконитих радњи уочених током референдума у Пригревици ... ником није стало до борбе са спорим и инертним системом који треба да штити закон и законитост.
  • Из разлога страха? Да баш из тог разлога јер страх је надасве чудна категорија и никада не знаш како ће ко реаговати, нарочито у амбијенту линча и прозивки: ''Ко је ПРОТИВ тај је издајица и противник напретку села!''
  • Из разлога што је све уочено на референдуму било у границама закона и законитости?
  • Из разлога ... ко зна ког (мени недокучивог а вама читаоци ако знате дојавите ми да и ја ''прогледам'').

        Ја знам одговор и имам све чињенице пред собом, али срамота ме да пишем о томе и о неким ''људима'' чије су особине све него људске ... исти ти имају аспирације да постану апсолутна власт или део коалиционе власти са било ким само да буду ВЛАСТ.

        Толико о референдуму и Пригревици и пригревчанима о којим дуго нећу ништа више писати, можда и никад више, или све до оног момента док не постану оно што су некада били, како то лепо описа господин Теслић, или је то само мит њих самих о себи самима.

Колико су им паре из самодоприноса битне ... СПС - СРС 20.маја 2005. године именовали Комисију за праћење ...
''Лепа времена'' када су сви код куће ''гласали'' ... потписивали и мртви и одсељани и ... у 3ЛПМ.
         Апатинске хронике како сам назив каже баве се Апатином, додуше понекад и нешто мимо нашег малог локала чачкамо али то је све у сврху обавештавања и стварања неке друге ''слике'' мимо званичних средстава информисања и враћања у реалан свет и живот. Елем, да кад нико не сме у Апатину ево да ја овако званично, писмено, упитам апатинску власт: КАКО СЕ И ГДЕ ПОТРОШИШЕ ПАРЕ од самодприноса у Апатину по стопи од 3% прикупљене у периоду од 01. јануара 2006. године до 31. децембра 2010. године ???

        Зашто ово питам? Из разлога да је нови самодопринос, у самој одлуци и намени коришћења средстава толико широк и уопштен тако да средства прикупљена током његове реализације неће бити тешко правдати јер се могу користити за све и свашта па и по одлуци Савета МЗ Апатин, једино се може десити да ће по навици ови ''наши'' да крадуцкају и ... е, ту је већ друга прича и друге институције ће тада бити на потезу. За сада једино знам да постоји идеја да ће општинска власт на основу тек изгласаног (судски процесуираног без коначног решења) самодоприноса, и очекиваног – процењеног прилива средстава убраних по основу  издвајања по стопи од 3% од примања грађана, подићи КРЕДИТ и потрошити средства за ''крпљење''  буџета и покривање буџетског дефицита, враћање дугова, сервисирање приспелих ануитета и уговорних обавеза ... Никада се ова ''екипа'' није упитала – Шта ће сутра бити и како даље? Њих то никада није ни занимало овај ''тим'' игра, од данас до данас и за свој џеп.

      Ево га Одлука о увођењу самодоприноса за подручје МЗ Апатин: 
     
        313.  На основу члана 63./е и члана 73. става 1. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'' 6/02, 7/05 и 8/05), ....

Члан 5.  ... од 01. јануара 2006. године до 31. децембра 2010. године.
Члан 17. ...Савет МЗ Апатин је одговоран за ... да информишу грађане ...
Све написано и одлука донета само јетреба испоштовати.

        Дакле сада је време да се постави питање и затражи комплетан извештај све са аналитиком о УТРОШКУ СРЕДСТАВА од самодоприноса у Апатину по стопи од 3% прикупљене у периоду од 01. јануара 2006. године до 31. децембра 2010. године. Ко то питање може званично поставити ? Могу баш сви, али пре свих могу представници политичких странака и покрета, а пре свих они који су опозиција на локалу и имају чланове у Савету МЗ Апатин, а то су Тадићеве демократе и Николићеви напредњаци. Извештај не сме бити памфлет и ''отирач за руке'', као овај што је ових дана дат члановима Савета МЗ Апатин на увид ... разматрање ... или прећутну сагласност ... показаће време, ко је ским и ко за кога ради, и ако уследи као до сада ћутање, то ћутање ће опет по ко зна који пут бити доказ подршке и међусобног тала или страха, страха од чега од истине или ... у 3ЛПМ.

        На тај начин тражен и добијен Извештај мора бити предмет расправе и на Савету МЗ и седници СО Апатин, а одлука о његовом ''прихватању'' на оба тела објављена све са извештајем као саставним делом исте те Одлуке у ''Службеном листу општине Апатин'' те тако да остане ''траг'' и добије снагу валидног документа, а не као до сада закулисне и сићарџијске радње за подкусуривање. Јавност и они који су издвајали новац имају право да знају ''до у ситна цревца'' где је њихов новац потрошен. Ништа ово није нешто ново, па све је то и требало и раније радити по важећој Одлуци о увођењу самодоприноса за подручје МЗ Апатин. Дакле ова и оваква власт се може довести у ред само праћењем и надзором токова новца, без новца и прекорачења овлашћења у коришћењу истог сви су они ... (да простите) обична говна.

        Оваквим методама и праксом локална власт ће бити натерана да пази како и шта да ради, а ако неко ''омрси'' и катанац биће за пример шта се сме а шта не сме радити. Следећи кад дођу, зна им се како кад и где се може и сме.                                                       Мирко С. Вранеш

четвртак, 24. фебруар 2011.

ТУЖНО АЛИ ИСТИНИТО ...
''ОПШТИНА БУДУЋНОСТИ '' ПРЕД БАНКРОТОМ !
ДОШАО ВРАГ ПО СВОЈЕ !

'ДИ СУ НАШИ НОВЦИ ?
(Пита се питоми Лала.)

'ЂЕ СУ НЕШИ НУВЦИ ? МАЈКУ ЛИ ВАМ Ј.... ! 
(Пита вас један, колико може бити, питоми Ликота.)

        ''Није важно које је боје мачка, битно је да лови мишеве'' – пословица из Кине, приписују је Конфучију
        ''Неважно је да ли је неко мало на ову или ону страну; ако је стручан, ако је поштен, ако је вредан и ако може да уради конкретан посао – драгоцен ми је.'' – Зоран Ђинђић

        Ситуација, финансијска, у којој се налази наша ''општина будућности'' је све него ружичаста ... без имало злурадости морам констатовати да је враг однео шалу ... општински Буџет дугује, шта дугује презадужен је до гуше ... дугује се добављачима и извођачима радова, дугује се сарадницима и партнерима, дугује се за струју и воду и ... Домаћин одавно не станује на адреси Српских владара 29, ту коло воде распикуће и неодговорни типови ... шта бива ДОШАО ВРАГ ПО СВОЈЕ! Да десило се оно што је било неизбежно, ефекат нестручности, непотребно запошљавања (великог броја  из фамилије, и рођака, и политичких истомишљеника и ...), нерационално понашање, ''крадуцкање, ждеруцкање, пијуцкање'' ... БАНКРОТ ... Што би се рекло - Дужни к'о Грчка!

        Посматрајући са стране шта се и како се радило и планирало и трошило и ''крадуцкало'' и ... у периоду деведесетих (о ранијем периоду не вреди ни причати) до октобра 2000. године, то је било све а не вођење општине на рационалан и развојни начин ... десило се шта се десило дошле промене септембра 2000. године и са улице ''упали'' неки и почели да уводе ред у организацију а пре свега ред у економски одрживо и рационално вођење буџета ... ефекат уочљив већ у априлу 2001. године дугови и позајмице раскалашних претходника враћени, редовно сервисирање и плаћање свих буџетских корисника (који су се  одмах навикли да могу добити онолико колико има и зна се шта су приоритети ... нема лажних претераних захтева ко раније па ако добију и пола оно им ''пуна шака браде''), расписан конкурс за банку код које ће бити депонована буџетска средства и средства јавних предузећа и институција чији је оснивач општина Апатин ... одабране банке које су дале најбоље услове ... извођачи радова са локала почели добијати и авансна средства за уговорене радове, да се мало опораве од депресије у којој су се налазили ...Сви намирени и плаћени а на крају године остварен плус, остало новаца и за следећу годину, десило се чудо и тако све до повратка ''незаменљивих и најспособнијих''.

        Нешто ја писао о томе и поставио на Апатинске хронике у недељу, 12. децембра 2010. године, нешто мало анализирао и упоређивао и није требало пуно памети, да се посматрајући ове ''наше'' функционере како се размећу и бахато понашају, да се примети ... ОВИ СУ ГА ПУКЛИ ! (финансијски) САМО ЈЕ ПИТАЊЕ ДАНА ? поменути пост завршио сам реченицом:

        ... знам да они ''несрећници'' који сада после ових дођу на власт ... има очи да им стану када виде у каквом су стању финасије, дугови, аниутитети ...обавезе према ... шта очи, јебеш очи, има МУДА да им  отпадну док дођу до НУЛЕ.

             Поменути пост на блогу започео речима и насловом:

             КАДА У КАСИ ДУВА ВЕТАР ...''ЧИСТАЧИ'' БУЏЕТА И ''СПОСОБНИ'' ...

             ПРАЗНА КУЋА

        Мало и коментарисао и табеле приказ'о: ... Како би стекли увид, знам да нисте сви искусни и вични пословима везаним за руковођење општине и надзора над буџетским средствима, ево погледајте како је изгледало планирање, приходи, расходи и разлика буџетских средстава у време ''незаменљивих'' и у време демократије у Апатину хоће рећи време оних што су дошли са ''улеце''.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН

БУЏЕТСКА
ГОДИНА
  ПЛАНИРАНИ
ПРИХОДИ
 БУЏЕТСКИ
ПРИХОДИ
БУЏЕТСКИ
 РАСХОДИ
БУЏЕТСКА
 РАЗЛИКА
1998.
24.388.000,00
24.642.535,34
24.640.926,22
+ 1.609,12
1999.
-
23.388.957,00
23.388.957,00
0
2000.
45.946.000,00
44.395.780,80
41.816.376,64
+2.579.404,16
2001.
83.185.000,00
122.326.039,23
120.670.463,23
+1.655.567,00
2002.
153.065.576,00
250.326.881,32
204.482.365,02
+45.844.516,30
2003.
307.544.516,30
318.321.590,24
287.676.507,84
+30.645.082,40
2004.
314.425.000,00
370.777.822,58
341.011.660,91
+29.766.161,67

      Коментар није потребан, по завршном рачуну њима (''незаменљивим'', ''најспособнијим'' ...) никада није остало  баш нешто, боље рећи остало им је нула или скоро нула по папирима а дуговиии, о томе другом приликом...

       За детаљније информације погледати на:
        Грађани у прошлости нису били навикнути на систем у којем све њихово (заједнички новац – буџет), мора њима бити показано и оправдано где како и зашто је потрошено, локална самоуправа има обавезу да тако и то ради ... али вишедеценијска заглупљивања и замајавања у систему самоуправног социјализма урадила је своје, нико никад није смео ништа питати ...
        Постоји онај виц о Пишти (Стеви) и житу и ... 
        На једном састанку у Земљорадничкој Задрузи (ЗЗ ... старији знају) код подношења ''извештаја о раду'' на упит има ли ко шта да пита, дигну се Пишта (Стево) и – ''Другови ја би приупит'о где је наше жито из села ? Имали смо пуне амбаре а сад цркавамо од глади. Где је наше жито ?'' ...  Дигла се граја присутних а председавајући умири Пишту (Стеву) и масу, и на брзину заврши састанак и оде ... Прошло годину дана иста сала ЗЗ исти председавајући иста прича исти упит има ли ко шта да пита, дигне се Ђуро (Ђула) и – ''Прво да ми се одговори где је Пишта (Стево) а онда где је наше жито ?'' ...
         Паметни сте ви моји драги блогери и претпостављате боље рећи знате да је треће године неки Јожика (Јован) приупитао и за ... али  није био глуп да пита за жито већ: ''Јебеш жито, носите га где год хоћете, него вратите нам Пишту, Стеву, Ђуру, Ђулу ... нема ко да ради у пољу.'' Причало се да је то село замрло рад недостатка радне снаге.

       
        Морам сада да изнесем једну своју истину или виђење зашто је сада наш општински буџет у такој ситуацији која никога нормалног не радује и не весели већ напротив забрињава  и ...
        Дакле октобра 2000. – те у Апатину је прекинута нит и навика да се троши како ко колико и шта хоће, а има ко ће вратити а ако се и не врати све је то наше и државно па ... муљало се крало се па власт је то, навика је то ... и све уз оно наше -  Уј'о вук магаре. Што би рекли наши стари ем паметни у 3ЛПМ. Наставак исте те и такве приче уследио октобра 2004. – те победом и коалицијом СПС – СРС ... Писао ја о томе  у Хроникама у среду 15. децембра 2010. године, где сам констатовао односно пренео голе информације из ''СЛ. Листа општине Апатин'' и ево га део текста:   
        3. ДЕО - ЛОКАЛНИ ВИШЕСТРАНАЧКИ ИЗБОРИ ...
         резултат петих вишестраначких избора за одборнике у СО Апатин  је следећи : ДС – 10 одборника, СПС – 8, СРС – 7, ДСС – 3 и Покрет Снага Србије – 1. Одмах после избора формиране је коалиција СПС – СРС  уз подршку ПСС.
        … На изборима за председника Општине Апатин у другом кругу победио је Живорад Смиљанић. На првој седници Скупштине општине Апатин одржаној 8. октобра 2004. године, верификовани су мандати:  са листе ДС – Драган Јовић, Шандор Чикош, Стипан Силађев, Драган Арсић, Слађана Живков, Бранко Суџуковић, Иштван Чернак, Саша Крстин, Иштван Петер и Хајналка Бујак; са листе СПС – Миодраг Бакић, Милан Лаврнић, Биљана Радаковић, др Драган Растовић, Жељко Декан, др Младен Баста, Милан Милисављевић и Милева Бабић; са листе СРС – Милан Шкрбић, Мирко Цветићанин, Драган Вуликић, Смиљка Јанчурић, Драган Кукић, Здравко Милошевић и Никола Вучичевић; са листе ДСС – др Чедомир Симин, Милан Дражић и Бранислав Мијић; са листе ПСС – Миодраг Поповић. Одборници су изабрали за председника СО Бакић Миодрага, за заменика председника СО Цветићанин Мирка, именовали су за секретара СО Писар Ковиљка и за начелника општинске Управе Кораћ Јову. Председник СО именовао је Милана Шкрбића за заменика Председника општине Апатин.

        За детаљније информације погледати на:


          Елем на власт су октобра 2004. – те  дошли ''стари опробани'' кадрови, Баје намазане свим мастима и офарбани свим фарбама ... осокољени, охрабрени и још бахатији из разлога; њихових непроцесуираних злоупотреба и малверзација у вишедеценијском  периоду и прикривању података; неажурног тужилаштва и судства (рецидиви прошлости – њихов кадар); неспровођења лустрације (забрана политичког и јавног деловања на 10-20 година) ... Једноставно речено дозвољено им да се некажњено извуку и васкрсну и наставе још бахатије и безобзирније да се понашају; ''крадуцкају, пијуцкају, ждеруцкају, серуцкају ...'' све са паролом: НИКО НАМ НИЈЕ МОГ'О, НЕ МОЖЕ И НЕЋЕ МОЋИ НИШТА !

        Како и кад је почео овај финансијски фијаско, ево почетка, где на старту 2005. буџетски суфицит (вишак) а пред крај године позајмице код банака по ''повољним'' условима и каматама:

Завршни рачун Буџета Општине Апатин за 2004. годину ... неутрошена средства (вишак пребачен у 2005.) 29.766.161,67 динара ... преостало од оних што су дошли са ''улице'' у октобру 2000. - те ...
Опа зајам, за шта ? Камате ...  Нешто без чега се није могло годину две ...

        Сад шта је ту је, и ево га општина Апатин у проблему и оде у 100 ЛПМ.

        'ЂЕ СУ НЕШИ НУВЦИ? 
        МАЈКУ ЛИ ВАМ ЈЕБЕМ!

        Дакле шта  је за радити онима који (би да) се баве политиком и сада су опозиција, ако желе да победе и да дођу на власт у Апатину, интезивно пратите токове новца на релацији Буџет СО – МЗ – Јавна предузећа и институције чији је оснивач СО Апатин – крајњи корисници средстава ... шта се ту све може наћи ови обахаћени и НИКО НАМ НИШТА ... су оставили толико трагова и срања, да само онај ко неће то не види. Од воље вам који период а било би најбоље од октобра 2004. године, ево предлога крените са контролом извештаја утрошка средстава претходног самодоприноса у Апатину, Пригревици ... А, и грађани би могли да рокну коју кривичну пријаву, онако реда ради, па нека ''ови'' -  НИКО ИМ ... мало горе и нека се прже у уљу, и да им то буде припрема и онако је ДОШАО ВРАГ ПО СВОЈЕ! и какви су и шта су негине им ПАКАО.


                                                          Мирко С. Вранеш