понедељак, 05. септембар 2016.

ПОСЛЕДЊИ ПОТЕЗ У ОПЕРАЦИЈИ ''КВАДРАТ ПО КВАДРАТ''...


Е САД ЈЕ СВЕ ПО ЗАКОНУ!?

 ''Само се ви ослоните на мене. Јесте да не знам пут, али знам све кривине.'' – афоризам, аутор Пеко Лаличић

        Операција КВАДРАТ ПО КВАДРАТ доведена до саме завршнице, још бивши Газда и сада само један сенилни старац да кесу одреши и плати некада било општинско земљиште те да свима покаже како то ''људи'' који су на власти раде. Подсетите се шта се ту око оног узурпираног плаца, бесправно изграђене паприкашороштиљницопушницешупице,  бициклистичке стазе, космодрома... дешавало:       

        Како би то све легло и временом све покрио заборав и шаш спроведена је и законска процедура, да случајно неко не би рекао да је ту било некаквих муљачина и отимачине општинског земљишта... стара власт све са администрацијом почела, нова власт са истом оном најстаријом администрацијом аминовала... дошао предмет као једна од тачака дневног реда на заседање СО Апатин... ту и предлог решења све са образложењем... ту и предлог одлуке... ту и копија плана... ту и некаква парцелица међу кућерцима и баштама негде у улици раде кончара све у комплету са оним плацом из Рибарске улице да би се рекло ево није само Жика отуђио грађевинско земљиште него та могућност је и другима дата а и Жика је скупо платио свој плац у односу на овога из центра града ту тик код гробља... све са проценом вредности квадрата земљишта ... и на крају све у Службеном листу општине Апатин и операција КВАДРАТ ПО КВАДРАТ ''успешно'' изведена, жиле заузео плац без испаљеног метка и падобранског десанта... вуци сити и све овце на броју.
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АПАТИН, БРОЈ 10, СТРАНА 405 И 406, 08. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ

176.

На основу члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 99. став 13. Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС, број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, IУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, број IУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС РС, број IУз-295/2009, 98/2013-Одлука УС РС, број IУз-68/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 18. став 1. и члана 22. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Апатин“, број 1/2010, 3/2010, 5/2011 и 11/2013) и члана 21. став 1. тачка 5. Статута општине Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’, број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014), а по предлогу ЈП ‘’Дирекције за изградњу’’Апатин, Скупштина општине Апатин, на 4. седници одржаној дана 08.августа 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

ОТУЂУЈЕ СЕ градско грађевинско земљиште, катастарска парцела бр. 675/10 к.о. Апатин, површине 290м2 која је у јавној својини општине Апатин, уписана у лист непокретности 844 к.о. Апатин у урбанистичком Блоку бр. 8 у Апатину, Живораду и Невенки Смиљанић из Апатина, ул. Рибарска бр. 57, путем јавне лицитације за износ од 436.000,00 динара.

ОТУЂУЈЕ СЕ градско грађевинско земљиште, катастарска парцела бр. 246/1 к.о. Апатин, површине 273м2 која је у јавној својини општине Апатин, уписана у лист непокретности 844 к.о. Апатин у урбанистичком Блоку бр. 25 у Апатину, Стеви Чучиловић из Апатина, Гробљанска улица бр. 2, путем јавне лицитације за износ од 233.000,00 динара.

II

ОБАВЕЗУЈУ СЕ Живорад и Невенка Смиљанић и Стево Чучиловић да у року од 30 дана од дана достављања овог решења, са ЈП ‘’Дирекција за изградњу’’ Апатин закључе појединачне уговоре о отуђењу грађевинског земљишта и то свако од именованих лица за парцелу за коју је лицитирао, а у складу са важећим прописима, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе које проистичу из овог решења, под теретом губитка тог права.

III

Oво решење објавити у ‘’Службеном листу општине Апатин’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-13/2016-I
Дана, 08.август 2016. године
А П А Т И Н
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.


Аутор блога: Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар