среда, 02. март 2011.

3. ДЕО: ''НАЗИРУ СЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ?'' ...

БАШ СИ МЛОГО МУЋК'О МИЛЕ !
(''Нисам ја хтео да тако радим кеве ми, зајеб'о ме Жиле!'')

Помрачење Сунца, чуј Сунца ... мозга буразерууу, сунце ти жарено је.ем !!!
            ''Нисам задовољан брзином промена, јер код нас у њих није укључен довољан број људи. Многи се понашају као посматрачи у утакмици у којој и сами учествују.'' – Зоран Ђинђић
       
        Шта је локална самоуправа?

        Локална самоуправа је основни ниво организације власти, који постоји у читавом демократском свету и на коме грађани непосредно или посредно, бирајући представничке органе, одлучују о најважнијим питањима живота локалне заједнице. То је ниво власти најближи грађанима, на коме треба да се одлучује о питањима образовања, социјалне заштите, здравства, комуналних услуга, заштите животне средине, подстицаја економског развоја, привлачењу капитала и другим питањима од најнепосреднијег интереса за локално становништво.

        Шта је Месна заједница?

        Први, најнижи, степен локалне самоуправе и реализације питања битних за локално становништво управо је Месна заједница. У насељеним местима Месна заједница се бави пословима везаним за комуналне активности: производња и дистрибуција питке воде, санација сметлишта, одвођење фекалних вода, уређење мреже одвода атмосферских вода, газдовањем на гробљу и делатности везане за сахрањивање, одржавање пољских путева, одређују пољарску службу, кординација рада спортских клубова и КУД – ова, праћење и реализација средстава из самодоприноса, економски развој локалне средине, контакти са инвеститорима у отварању нових радних места ...

        Шта раде месне заједнице на територији општине Апатин?

         У општини Апатин у Сонти, Пригревици, Купусини и Свилојеву Месне заједнице управо и раде те послове или бар делом раде, све оне су мала комунална предузећа и боре се за просперитет свога насеља, и постојање Месних заједница су оправдана ... о рационалности и квалитету рада истих требају рећи мештани и стручне службе које су за то задужене и плаћене.
        Код нас у Апатину Месна заједница се, како то и извори финансирања, бави само и искључиво реализацијом – трошењем средстава прикупљеним кроз самодоприносе по основи од 3% и 1% из разлога што све остале послове из описа могућих делатности МЗ раде локална  јавна предузећа и институције.

        Да ли месна заједница у насељеном месту Апатин треба уопште  да постоји?

        Одговор на ово питање требају дати политичке странке и групе грађана које врше власт или су претенденти на позицију вршиоца власти. Исто тако требају уз стручну анализу дати одговор на питање колико треба бити запослених у МЗ Апатин, рационално тако да сваки запослени буде радно активан барем 6 часова дневно (не треба претеривати са оних законом ''одређених'' 8 часова далеко је ЕУ атек Јапан далеко у 3ЛПМ).

         Мој став, по овом питању,  је познат од лета 2000. – те и изношен у предизборној кампањи у име ДОС – а ... насељеном месту Апатин не треба Месна заједница већ послове око реализације самодоприноса може радити Дирекција за изградњу ... Правно и формално МЗ може и треба постојати кроз Савет МЗ и постављеног секретара МЗ (једно лице на плати) који би био координатор на релацији Савет – Дирекција и општина Апатин и потписник налога (одговорно лице) за трансфер финансијских средстава из самодоприноса. За овакву организацију рада било би више него довољно средстава по процентима одређеним за реализацију самодоприноса (5% из самодоприноса по стопи од 3% и 4% из самодоприноса по стопи од 1%) и не би било потребе за ненаменско узимање преко одређених процентних поена.
         Оваквим начином организовања МЗ Апатин смањио би се притисак на ''запошљавање'' у истој, најчешће кроз облике непотизма или родбинске и страначке припадности, треба остварити све услове да се људи реално а не фиктивно запошљавају, примера и у МЗ Апатин и у свим јавним предузећима и установама чији је оснивач СО Апатин колико хоћеш,  а,  службе СО Апатин, е, то је посебна прича и врхунац непотизма и фамилијарности и партијашења, другом приликом по овом питању нису сада тема.

        Ово писање не треба схватити као напад на егзистенцију запослених у МЗ Апатин, већ као реалност и рационално понашање и трошење заједничких средстава која не требају бити оптерећена непотребним и ванзаконским оптерећенима. Постоји још институција чији је оснивач општина Апатин које немају потребу за постојањем, а, о измишљеним радним местима у јавним предузећима и институцијама чији је оснивач општина Апатин и у њој самој, јој што ту тек има и ''материјала'' и вишкова ''запослених'' ... ''Vae victis.'' – Teшко побеђенима ...

Требало би и нама да сване, јебеш га најпре мора неком да смркне.

        На последњој седници Савета МЗ Апатин усвојен је и Финансијски извештај радне заједнице (МЗ) за 2010. годину, можете га погледати на блогу од суботе, 26. фебруара ... кад сам га ''окачио'' у саставу текста ''ТРИ У ЈЕДАН?''  и поднасловом  ... File number three: ... погледајте на:
http://mirko-apatinskehronike.blogspot.com/2011/02/normal-0-false-false-false_26.html .
     
        Kaко сам вас већ размазио, драги моји и остали блогери (знам читају ме и они којима нисам драг, а ни они мени) ево га поменути извештај у препису:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

Р.Б.
ОПИС
ИЗНОС

Почетно стање 01.01.2010.
2.017.407,79
I.
ПРИХОДИ:

1.
Пренос са самодоприноса 3%
5.532.000,00
2.
Пренос са самодоприноса 1%
1.060.000,00


8.609.407,79
II.
РАСХОДИ:

1.
Плате запослених
4.607.955,00
2.
Допринос ПИО
506.883,00
3.
Допринос за здравствено осигурање
283.393,00
4.
Допринос за незапосленост
34.578,00
5.
Трошкови платног промета
44.853,14
6.
Услуге за електричну енергију
89.034,22
7.
Услуге за водовод и канализацију
8.083,11
8.
Услуге за фиксни телефон
92.187,10
9.
Услуге за мобилни телефон
28.212,94
10.
Услуге ПТТ
13.200,00
11.
Осигурање објекта МЗ
14.608,10
12.
Осигурање запослених
25.180,00
13.
Остали трошкови
20.992,00
14.
Дневнице за службена путовања
17.127,00
15.
Остале компјутерске услуге
17.710,00
16.
Професионалне чланарине
19.000,00
17.
Накнаде чланова комисија
201.348,00
18.
Репрезентација
62.808,00
19.
Санација крова
164.822,93
20.
Рачунарска опрема – поправке, тонери ...
39.388,00
21.
Канцеларијски материјал
60.828,60
22.
Претплата за струч. литературу – гласила
101.211,00
23.
Хемаијска средства за одржавање
28.572,50
24.
Потрошни материјал
4.140,00
25.
Комунална такса за истицање фирме
20.766,00
26.
Изградња атарских путева
2.010.910,27
27.
Набавка фрижидера
15.291,00
28.
Набавка нивелир инструмента
58.322,09

УКУПНИ РАСХОДИ:
8.591.412,00

Стање т.р. 31.12.2010.
17.995,79

Апатин, 11.02.2011.                                     СЕКРЕТАР МЗ АПАТИН


        Дакле показао сам и видели сте и сами да су приходи МЗ Апатин у 2010. години: пренос средстава са самодоприноса 3% - 5.532.000,00 динара и пренос срестава са самодоприноса 1% - 1.060.000,00 динара; што укупно износи 6.592.000,00 динара ??? 

        Самодоприносом по основи од 3% у 2010. години прикупљено је 42.745.508,20 динара, Одлуком о увођењу самодоприноса ... МЗ Апатин (3%), погледајте на:
 http://mirko-apatinskehronike.blogspot.com/2011/02/normal-0-false-false-false_9135.html Чланом 3. дефинисано је (обавезује) да је 5% од годишњег нивоа прикупљених средстава намењено за увођење и реализацију самодоприноса, што му дође 2.137.275,41 динара.
        Самодоприносом по основи од 1% у 2010. години прикупљено је 14.360.400,40 динара, Одлуком о увођењу самодоприноса ... МЗ Апатин (1%), погледајте на:
 http://mirko-apatinskehronike.blogspot.com/2011/03/2.html Чланом 2. дефинисано је (обавезује) да је 4% од годишњег нивоа прикупљених средстава намењено за увођење и реализацију самодоприноса, што му дође 574.416,00 динара.

        Уочљиво је да је само за плате запослених у МЗ Апатин потрошено 4.607.955,00 динара што је далеко изнад одлукама (обавезујуће као законска одредба)  опредељених средстава 2.747.690,41 динара ... остале трошкове нема смисла коментарисати од осигурања запослених, преко санације крова, до дневница, трошкова мобилног телефона, набавке фрижидера и репрезентације, такса за истицање фирме ??? ...

        Мало најосновније математике, чуј математике, аритмтеике и обичним рачунењем оће рећи одузимањем 6.592.000,00 - 2.747.690,41= 3.844.306,59 динара ...  мимо одлуке узето да се покрију трошкови РЗ (МЗ) Апатин, мало ли је? 
       Колико је то километара канализације, квадрата асфалта ... дечијих игралишта ... и ... ? 

Рачунаљку у руке па на посао ....

         Дакле и даље ''држи воду'' она идеја изношена са моје стране као именованог, представника ДОС-а на територији општине Апатин у предизборном периоду 2000. – те, лица за контакт са медијима и јавношћу ... поверити послове Дирекцији и једна особа запослена у МЗ Апатин. Да та једна особа запослена у МЗ мора бити: стручна, способна, морална, вредна, поштена ... које разлике од ''овога повереника'' данас.

        Без имало малициозности и зле намере морам приметити да је овај  садашњи и досадашњи начин функционисања и вођења МЗ Апатин неодржив, а, о поштовању  законитости и евентуалној злоупотреби и евентуалном ненаменском трошењу средстава и ...  има ко ће раћи, са меродавног места, онако завезаних очију са вагицом са тасовима у једној и мачем у другој руци, и онда дрвеним чекићем о сто и то је то.        ''Ex tempore.'' – Oдмах, сместа ...


                                                               Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар