четвртак, 09. децембар 2010.

SVE SE MOŽE, KAD SE HOĆE ...
MEĐUSOBNA KONTROLA ISKORENJUJE KORUPCIJU I ZLOUPOTREBE ...


U Apatinu; 09.12.2010. godine
na Međunarodni dan borbe protiv korupcije

MOGLO JE ... , PA DA NAS BOG VIDI !

       ''Više vredi vojska magaraca koju predvodi lav, nego vojska lavova koju predvodi magarac.’’ – Napoleon Bonaparta

      Nakon promena i uspostavljanja krhke demokratije jeseni 2000. godine uočen je ceo spektar zloupotreba i korupcije na zatečenim svim nivoima vlasti od lokala pa do državnog vrha. Ogromna sredstva su korišćena bez kontrole kroz stranačke kanale, sportske klubove, organizacije građana … curilo je na sve strane, zajednički novac iz budžeta je besomučno trošen za zadovoljavanje želja i hirova povlašćene elite pripadnika Miloševićevog režima, bahatost i osionost su bili normalna pojava kod povlašćenika. Mogli mi pričati i mudrovati i šta već ali Zoran Đinđić je hteo i pokušavao da uvede red u sve sfere, bilo je otpora recidiva iz prethodne vlasti i već ušuškanih u stare navike nekih članica DOS – a, pre svega mislim na naglo narasli po članstvu DSS u koju je išao i Kurta i Murta da se sakrije ili da avanzuje. Opština Apatrin je bila pravi primer zatečenih zloupotreba i navika ''rodoljuba'' koji su sve činili isključivo i samo za svoje dobro, sa sve oprobanom parolom – ''Use, nase i podase !''.

      Evo jednog primera kako je tada propao pokušaj uvođenja reda (u Apatinu) u segmentu Udruženja građana i korišćenja potencijala  svih segmenata društva u širokom frontu demokratskih promena i tranzicije (napominjem da su po tada važećem zakonu to bili i sportski klubovi i sindikati i partije i nevladine organizacije i svega još u 3LPM) i svođenja u red tokova novca koji ni tada a ni danas nisu za zanemariti …

      Cirkulaciono pismo iz Kabineta predsednika vlade RS upućeno je svim predsednicima Izvršnog odbora SO. Ja sam tada vršio nezahvalnu dužnost predsednika lokalne ''vlade'' i na moj sto u Apatin je stiglo pomenuto pismo putem faksa 15. juna 2001. godine, evo ga prepis:

REPUBLIKA SRBIJA
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Kabinet predsednika
Tel. 011/3617-737; Faks 011/3617-641
13.06.2001. godine
Beograd
SKUPŠTINA OPŠTINE
Predsednik izvršnog odbora
 
Na nedavno održanom Trećem Forumu jugoslovenskih nevladinih organizacija, na kojem su učestvovali i predstavnici saveznih, republičkih i lokalnih vlasti, kao predstavnici međunarodnih organizacija i institucija, izražena je spremnost da nevladine organizacije nastave rad  na demokratizaciji društva, kao i da se sada, nakon demokratskih promena, aktivno uključe u proces tranzicije i reforme društva.

Potvrđujući spremnost nevladinih organizacija na saradnju sa državnim organima u procesima demokratizacije i tranzicije, a u skladu sa Preporukama trećeg foruma jugoslovenskih nevladinih organizacija i dogovora postignutog na sastanku predsednika vlade republike Srbije Zorana Đinđića sa predstavnicima nevladinih organizacija, preporučujem svim lokalnim državnim organima:
·        Da se uspostavi i redovno održava komunikacija i konsultacije sa nevladinim organizacijama na svim nivoima u cilju identifikacije potrebe građana i uključivanja nevladinih organizacija u rešavanje društvenih problema (organizovanje mesečnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija, imenovanje osobe zadužene za kontakt sa NVO);
·        Da se kroz javne konkurse nevladinim organizacijama učine dostupna budžetska sredstva namenjena finansiranju udruženja građana;
·        Da državni organi u lokalnim zajednicama podstiču čvršću saradnju između predstavnika sektora, državnih organa i NVO kako bi se stvorile lokalne razvojne koalicije;
·        Da državni organi u svom rasu konsultuju i koriste analize i kapacitete NVO, naročito u domenu ekspertskih analiza i predloga, obrazovanja, davanja stručnih mišljenja i slično;
·        Da učine transparentnim podatke potrebne za sprovođenje programanevladinih organizacija.

                                                                          ŠEF KABINETA

                                                                             Nenad Milić      Kako bi i mi kod nas u Apatinu stvorili široku koaliciju u promenama u navikama i uvođenju demokratije u sveru udruženja te korišćenja potencijala koji nisu stranački već građanski ... Načelnik za društvene delatnosti i moja malenkost uz pomoć aktivista iz NVO Centar Apatin sačinimo predlog Protokola o saradnji … evo ga i Protokol:

P R O T O K O L
O SARADNJI NEVLADINIH ORGANIZACIJA I LOKALNE VLASTI
OPŠTINE A P A T I N

PREDLOG


              Skupština opštine Apatin (u daljem tekstu Skupština opštine) prihvata da je pluralizam interesa od suštinskog značaja za sve stanovnike opštine Apatin, koji im daje da kroz različite oblike organizovanja i slobodnog udruživanja oblikuju i javno zastupaju različite interese i potrebe članova zajednice. Nevladine organizacije, neprofitni sektor udruženja građana, pokreti i drugi oblici udruženja registrovanih u skladu sa odredbama Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Sl.list SFRJ" br. 33/97) u daljem tekstu: Sektor), je prostor u kojem aktivni građani odnosno građanske inicijative okupljaju i razvijaju društveni, ljudski potencijal i integralni su deo društveno-političkog sistema, a time i poželjan način demokratizacije odnosa u javnom, političkom i ekonomskom životu opštine.
       
              Protokol saradnje lokalne vlasti i nevladinog, neprofitnog sektora (u daljem tekstu: Protokol) bazira se na zajedničkim vrednostima moderne demokratije i vrednostima građanskih, civilnih inicijativa koje su bazirane na društvenim promenama, saradnji, solidarnosti, socijalnoj pravdi, transparentnosti, ličnoj odgovornosti, učestvovanju u odlučivanju, uvažavanju različitosti, samoorganizovanju, poštovanju raznolikosti oblika organizovanja i trajnom učenju, a usmeren je na stvaranju efikasnih mehanizama koji će unaprediti odnose između lokalnih vlasti i Sektora.

              Lokalna vlast i Sektor imaju različite uloge i odgovornosti u rešavanju problema i razvoju zajednice u celini. Iz tih razloga lokalna vlast i Sektor će svoje odnose bazirati na partnerskom odnosu, transparentnim sporazumima, međusobnom informisanju kao i zajedničkom praćenju realizacije Protokola saradnje.

              Novi akcenti u odnosu lokalne vlasti prema Sektoru pokazuju da je vlast prepoznala građane i njihova udruženja.

              Stalan i jasan interes lokalne vlasti prema nevladinim organizacijama i udruženjima građana osigurava dugoročnu stabilnost demokratskog poretka, rasterećuje lokalnu vlast u nekim područjima i smanjuje njene troškove. Takav partnerski odnos unaprediće ostvarenje ideje suodgovornosti vlasti i građana za razvoj i napredak zajednice i okolnosti u kojima živimo.

STATUS PROTOKOLA


v     Protokol predstavlja opšti okvir i podlogu koja će omogućiti unapređenje odnosa lokalne vlasti i Sektora.
v     Protokol je dokument koji se odnosi na saradnju lokalne vlasti i Sektora, te kao takav nije zakonski obavezujući dokument. Njegov autoritet proizilazi iz potvrde koju su dali Skupština opštine i nevladine, neprofitne organizacije potpisnice.

I PRINCIPI SARADNJE

              Principi saradnje lokalne vlasti i Sektora utvrđeni ovim protokolom baziraju se na:

v     partnerstvu
v     transparentnosti rada lokalnih vlasti i NVO
v     nezavisnosti NVO
v     odgovornosti za korišćenje javnih resursa promociji jednakih mogućnosti za sve, nezavisno od rase, boje kože, pola, jezika, vere, političkog ili drugog uverenja, nacionalnog ili socijalnog porekla, imovine, rođenja, obrazovanja, društvenog položaja ili drugih osobina,
v     kodeksu pozitivne prakse i unapređenja kvaliteta delovanja, koji uključuje i načelo delimičnog ili potpunog finansiranja iz budžeta Skupštine opštine
v     načelu solidarne podele odgovornosti (supsidijarnosti) koji je osnova partnerstva lokalne vlasti i NVO
v     kodeksu kvaliteta delovanja nevladinih, neprofitnih organizacija
v     promociji nenasilja i aktivnog prihvaćanja različitosti
v     izgradnji socijalnog kapitala.


II OBLICI SARADNJE


              Mogući oblici saradnje lokalne vlasti i NVO predviđeni ovim Protokolom ogledaju se u:

v     zakonodavstvu - konsultacije sa nevladinim, neprofitnim sektorom prilikom donošenja novih ili izmena postojećih odluka Skupštine opštine kao i uključivanje njihovih predstavnika u radne grupe predlagača odluka
v     savetovanju - u procesu izrade programa rada lokalnih organa vlasti, u zajedničkoj proceni strategije, prioriteta i nosilaca delova protokola, u proceni valjanosti projekata u koje se ulaže javni novac kao što je procena delovanja na životnu sredinu, podsticanje ravnopravnosti polova, ravnopravnosti etničkih i verskih zajednica, socijalno isključenih, nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom
v     proceni lokalne politike u svim područjima (zdravstvu, zapošljavanju, zaštiti okoline, socijalnoj pomoći, obrazovanju, kulturi, i dr.)
v     decentralizaciji i saradnji na održivom razvoju zajednice
v     delimičnom ili potpunom finansiranju programa i usluga nevladinog, neprofitnog sektora
v     učešće građana (učešće javnosti) u procesu donošenja odluka i zadovoljavanju potreba u zajednici
v     podsticanju i podržavanju samoorganizovanja i dobrovoljnog rada građana usmerenog na dobrobit zajednice
v     razvoju socijalnog preduzetništva i socijalnog kapitala kao bitne komponente društvenog razvoja
v     podsticanju socijalno odgovornog poslovnog sektoraIII OBAVEZE LOKALNE VLASTI

              Obaveze lokalne vlasti u pogledu ovog Protokola su sledeće:

  1. Poštovanje nezavisnosti Sektora

Prepoznati i podržati nezavisnost NVO, uključujući njihovo pravo unutar zakona na sprovođenju kampanja, davanje primedbi i predloga na politiku lokalne vlasti nezavisno od mogućih finansijskih veza koje postoje, kao i pravo na određivanje i upravljanje vlastitim poslovima.

  1. Finansiranje

Razvijati, uz dogovore sa Sektorom, kodeks pozitivne prakse i unapređenja kvaliteta delovanja, koji bi sadržao i principe transparentnog finansiranja od strane lokalne vlasti.

              Utvrditi područja, programe i usluge koje je moguće delimično preneti na NVO, te pri donošenju budžeta odrediti visinu sredstava za njihovo sprovođenje.

              Definisati modele finansiranja organizacija osoba s invaliditetom, kao i onih koji trajno brinu o starim, hronično bolesnim i socijalno ugroženim osobama.
              Utvrditi uslove i standarde koji će pojedincima, organizacijama i građanskim inicijativama omoguđiti ravnopravan pristup svim oblicima pomoći.
              Omogućiti samoodrživost i samofinansiranje programa NVO kroz podsticajne odluke u nadležnosti lokalne vlasti.
              Formirati radne grupe sastavljene od predstavnika lokalne vlasti, predstavnika Sektora i uglednih stručnjaka za područja utvrđenih programa, koje će izraditi kriterijume za definisanje i podsticanje stvaranja zakonskih okvira sticanja statusa organizacija koje deluju za opšte dobro i raspodelu sredstava, pa na osnovu javnog konkursa odabrati programe, odnosno projekte i predložiti praćenje njihovog izvršenja.
              Finansirati programe nevladinih organizacija iz sredstava budžeta Skupštine opštine što će se omogućiti na tri nivoa:

v     višegodišnjim ugovorima o finansiranju zadovoljavanja opštih, javnih potreba u društvu
v     godišnjim (ili kraćim) projektima nevladinih organizacija
v     manjim podsticajnim finansijskim podrškama onim građanskim inicijativama koje donose nove ideje i nove modele razvoja ili nove načine rešavanja postojećih problema,

U 2002.godini izvršiće se pripreme za decentralizaciju sredstava na-
menjenih za rad i realizaciju programa nevladinih, neprofitnih organizacija, koja će im se odobravati za najkvalitetnije i najkonkuretnije programe, projekte i usluge koje će ih nuditi uprocesu zadovoqavanja javnih potreba.

  1. Razvoj i savetovanje


Uključivanje NVO u izradu i donošenje Odluka, razvojne politike,
strategije i programa,posebno u početnoj fazi, kako bi se utvrdile posledice po lokalnu zajednicu.
              Uzimati u obzir specifične potrebe, interese i doprinose onih koji su deo nevladinog, neprofitnog sektora, a predstavljaju žene, manjinske grupe, osobe s invaliditetom i društveno isključene.
              Razvijati zajedno sa Sektorom kodeks pozitivne prakse i unapređenja kvaliteta delovanja koji se odnosi na savetovanje, procenu politike i sprovođenje.

  1. Unapređenje kvaliteta delovanja


Unapređenje kvaliteta delovanja vrši se putem:
v     pridržavanja načela transparentnosti rada,
v     obaveze konsultovanja lokalne vlasti s predstavnicima NVO u slučaju donošenja odluka i/ili važnih programa iz njihovog delokruga rada
v     analize sprovođenja Protokola, prema unapred utvrđenim kriterijumima definisanim putem konsultacija i savetovanja
v     edukacije zaposlenih u lokalnim organima vlasti kako bi bili spremni da transparentno i kvalitetno uspostave partnerske odnose s predstavnicima Sektora, zatim edukacije radnika, aktivista i volontera nevladinog, neprofitnog sektora o mogućnostima razvoja međusektorske saradnje,
v     promocije prihvatawa Protokola na lokalnom nivou.


IV OBAVEZE NEVLADINIH (NEPROFITNIH) ORGANIZAJA


              Obaveze nevladinih, neprofitnih organizacija, sa stanovišta ovog Protokola su sledeće:

  1. Finansiranje i odgovornosti

Održati visoke standarde upravljanja i ponašanja u izvršavanju
obaveza prema zajednici, finansijerima i korisnicima, vezano uz realizaciju programa i projekata, pružanje usluga i podnošenje izveštaja.
              Odgovoran odnos prema pozitivnim zakonskim propisima.
              Promovisati princip transparentnosti rada, a praktikovati ga obavezno kad se rad nevladinih, neprofitnih organizacija delimično ili u potpunosti finansira javnim novcem.
              Osigurati transparentnost i mogućnost kontrole trošenja sredstava kojima država i lokalna samouprava delimično ili u potpunosti finansiraju programe nevladinog - neprofitnog sektora.

  1. Razvoj i savetovanje

              U saradnji s lokalnim vlastima, podsticati mogućnosti zapošljavanja u neprofitnom sektoru i razvoj socijalne ekonomije.
              Osigurati da korisnici usluga, volonteri, članovi i aktivisti organizacija budu informisani i upitani za mišljenje, kada je to odgovarajuće, a aktivnostima i politici koje se predstavljaju lokalnim vlastima ili se daju kao odgovor na traženje lokalnih vlasti.
              Odgovorno se odnositi prema informacijama iz organa lokalnih vlasti, kada imaju pristup do njih.

  1. Unapređenje kvaliteta delovanja

Podsticati i razvijati saradnju, solidarnost, socijalnu pravdu, transparentnost, ličnu i društvenu odgovornost, samoorganizovanje i trajno učenje.

              Promovisati partnerske odnose sa lokalnom vlašću i drugim organizacijama u javnom sektoru kao i organizacijama u nevladinom-neprofitnom sektoru poslovnom sektoru.
              Uključiti,kad je to moguće, korisnike u razvoj i upravljanje aktivnostima i/ili uslugama.
              Promovisati izjednačavanje mogućnosti u pogledu aktivnosti, zapošljavanja, uključivanja volontera i osiguravanja usluga.
              Podsticati volonterski rad i aktivnosti za opšte dobro.
              Nadgledati i analizirati sprovođenje Protokola svake godine zajedno sa lokalnim vlastima, u skladu s kriterijumima određenim putem savetovanja.

V DALJE UNAPREĐENJE PROTOKOLA

              Protokol je, kao okvirni dokument, početna tačka, a ne zaključak. Lokalna vlast i nevladine-neprofitne organizacije zajedničkim radom zalagaže se za razvoj njegove primene i efekte. Kao deo tog procesa, biće pripremljen kodeks pozitivne prakse i unapređenja kvaliteta delovanja za područje finansiranja i savetovanja, kao i izrada strategije podrške i podsticanja razvoja civilnog društva u lokalnoj zajednici.

v     Kao deo procesa razvoja  i unapređenja efekata Protokola, svake godine održaće se sastanak lokalnih vlasni i predstavnika Sektora kako bi izvršili pregled i analizu delovanja u okvirima Protokola. Izveštaj o tom sastanku će se objaviti i o tome će se izvestiti sve zainteresovane strane.
v     Lokalna vlast će podsticati širenje Protokola na druge institucije javnog sektora koje će biti pozvane da prilagode Protokol tako da odgovara specifičnostima njihove lokalne zajednice u definisanju odnosa sa nevladinim, neprofitnim sektorom.
U Apatinu, decembar 2001.godine


      Procedura se u državnim organima mora poštovati inače džabe posao, sruši neki idiot priču iz protokolnih razloga, pa sve iz početka … tako da predlog Protokola po proceduri u dnevni red na sednicu Izvršnog odbora SO Apatin i evo ga Zaključak:

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Apatin
IZVRŠNI ODBOR
SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN
Broj:020-25/2001-II
Dana, 20.12.2001. godine
  

      Izvršni odbor Skupštine opštine Apatin na 23. sednici održanoj 18.12.2001. godine, na osnovu člana 29. Odluke o Izvršnom odboru Skupštine opštine Apatin (‘’Sl. List opštine Apatin’’ br. 4/2000) doneo je

ZAKLJUČAK

PRIHVATA SE Predlog protokola o saradnji Nevladinih organizacija i lokalne vlasti opštine Apatin u prezentiranom tekstu i zadužuje se predsednik Skupštine opštine Apatin, predsednik Izvršnog odbora i načelnici Odelenja da se sastanu sa predstavnicima Nevladinog sektora i udruženja građana i izvrše pripremu potpisivanja sporazuma.

OBAVEZUJE SE načelnik Odelenja za opštu upravu, društvene delatnosti i skupštinske poslove da napravi spisak  svih udruženja građana i nevladinih organizacija.

                                                                      PREDSEDNIK IO SO

                                                                             Mirko Vraneš


      Kako bi identifikovali sva Udruženja građana na teritoriji opštine Apatin  obratimo se 22.01.2002. godine  MUPRS , SUP Sombor, OUP Apatin i  dobijem odgovor u dopisu Broj: 11-212-2/02 od 25.01.2002. godine,  gde je navedeno 127 registrovanih udruženja građana po staroj proceduri preko MUP – a … e tu je bilo baš svega i svačega, neću sad o tome (u posedu sam kopije dopisa). Dopunimo spisak sa 16 Udruženja građana nastalih posle oktobra dvehiljadite, sve skupa 143 Udruženja … Kako ih sazvati, organizovati, animirati ?

      Da, izakulisna koalicija Smiljanić Živorad (SPS) – Dražić Milan  (DSS) inače tadašnji predsednik Skupštine opštine dogovorno je razrešila dužnosti predsednika IOSO Vraneš Mirka, moju malenkost, iz razloga NISKOG PRAGA TOLERANCIJE na 11. sednici SO održanoj 11.01.2002. godine (od 43 odbornika, 27 je predstavljalo DOS, 22 odbornika je glasalo za razrešenje, dakle šestoro su glasali protiv svog i to je početak ''demokratije'' u Apatinu), od 06.02.2002. godine neko drugi je bio gradski ''premijer''  … što se tiče tolerancije nosite se u 3LPM obojica iz izakulisne koalicije, onako na kamari. Kasnije maja 2004. Ista te ekipa, sa oprobanim scenariom, je smenila – razrešila dužnosti podpredsednika SO Medić Radu i sekretara Arsić Dragana SO. Svi razrešeni u momentu smene  bili su članovi Demokratske stranke.

      Kako bi dovršio posao vezan za Protokol i uključivanje NVO sektora i Udruženja građana u demokratizaciju lokalne sredine pokušavao sam sve da ovo zaživi, ali tadašnje ''DEMOKRATE'' nisu imali razumevanja za tu priču, poslednji pokušaj oživljavanja ove priče učinio sam 03. oktobra 2003. godine (Đinđić je bijen, njegove ideje su se gasile a i demokratiji su se klimale noge i skoro da je i ona umirala) postavljajući ODBORNIČKO PITANJE:

PREDSEDNIKU SKUPŠTINE
OPŠTINE APATIN

      Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine opštine Apatin (‘’Sl. list opštine Apatin’’ br.12/2000), postavljam sledeće

ODBORNIČKO PITANJE

      Šta je urađeno po zaključku Izvršnog odbora donetog 20.12.2001. godine pod brojem 020-25/2001/II, vezano za protokol o saradnji NVO i lokalne vlasti opštine Apatin

Obrazloženje

      Popredmetnom zaključku zaduženi su predsednik SO apatin, predsednik IO SO Apatin i načelnik odelenja za opštinsku upravu, društvene delatnosti … da preduzmu radnje po Zaključku  i obezbede normalnije uslove  rada NVO sektora  kao nosioca mnogobrojnih aktivnosti  bitnih za napredak naše lokalne sredine.

U Apatinu, 03.10.2003. godine

PITANJE POSTAVIO ODBORNIK

Mirko Vraneš


      Usledio je odgovor na Odborničko pitanje:

      Protokol o saradnji NVO i lokalne vlasti opštine Apatin nije dostavljen u skladu sa Poslovnikom o radu Izvršnog odbora i Poslovnika o radu Skupštine, kako bi isti bio razmatran i predložen na razmatranje i usvajanje.

      E, ovo je bio vrhunac gluposti legalista iz DSS – a, kako su radili tako su i prošli na izborima 2004. od tada su opozicija (osvojili 3 mandata – od 29) i kao nešto rade, kasnije su prešli u Grupu građana – ''Pokret za vlast u Apatinu ?'' i na izborima 2008. ''dobro prošli'' (osvojili opet 3 mandata – od 29) … ali narodna poslovica kaže – ''Vuk dlaku menja, al' ćud nikada.''. Od tih opozicionih vremena pa do danas sa Smiljanićem nikoga više ne razrešavaju dužnosti (dogovorno sklanjaju – smeta im) radi NISKOG PRAGA TOLERANCIJE, i kažu ljudi da se sada mrze, naka, samo da ja nisam uzrok njihovom izlivu emocija, pomiriće se oni već, ipak su familija, opet stara narodna – ''Vrana vrani oči ne vadi.''.

      Sada će poznavaoci lokalnih prilika u Apatinu reći – ''OVAJ NAPADA SVE REDOM I NIKO MU NEVALJA'', e, tim nabeđenim sveznalicama i podrumskim šaptačima ISTINA NAJVIŠE BOLI, ZATO PAZI ŠTA RADIŠ, OBIĆE TI SE O GLAVU KAD TAD.

      Da ne bi sujete i gluposti pojedinaca, zakulisnih radnji, kumovskih veza i ''familija'', mogli smo mnogo više i bolje pa da nas Bog vidi. A sada smo opština ''budućnosti''

PS    Poštovani blogeri izvinjavam se na obimnosti ovog teksta ali sve ovo u svrhu istine potkrepljene argumentima.


                                                         Mirko S. Vraneš

Нема коментара:

Постави коментар