понедељак, 28. фебруар 2011.

1. ДЕО: ''НАЗИРУ СЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ?'' ...

ЂОЛЕ МУЋКО СИ !
Ћиху, ћиху, ћу, ху, ху ! А ''газду'' поставити за локомотивицу.
        ''Није уобичајено да разваљујете врата пре него што покуцате.'' – Зоран Ђинђић
       
        Борба против неодговорне и неспособне власти могућа је и преко институција које штите закон и законитост, сви трагови у локалној политици у Апатину почињу и завршавају на питањима везаним за новац, и ''наводне'' злоупотребе, и ''наводно'' непоштовање закона, и ''наводно'' ненаменско трошење средстава и ''наводно'' ... све то за сада наводно а када се докаже ... Мардељ (пржун, ћорка, прдекана, апс, бутура, затвор ...) Бајо па у ''возић и  композицијицу'' све са дршком од стомака у буљи, оће рећи Црвен бан у пркно. И зна вам се: Ћиху -  ћиху -  ћу -  ху - ху!

        Одлуком о увођењу самодоприноса за подручје МЗ Апатин, објављеној у ''Службеном листу општине Апатин'' број 14 од 22. децембра 2005. године, чланом 3. дефинисано је намена средстава прикупљених самодоприносом по стопи од 3%. Како закон каже о утрошку наменских средстава, све што је утрошено мимо намене сматра се ненаменским трошењем средстава и представља кршење закона и подлеже кривичној одговорности, одговоран је орган или лице које није поштовало одлуку!

        Шта каже Одлука ?

        Комплетна одлука објављена на овом блогу, погледајте на:

        Извод и препис из Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју МЗ Апатин:
Члан 3.

        Средства самодоприноса намењена су за: изградњу завршне фазе фекалне канализације, изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница и атмосферске канализације, реконсртукцију постојећих и изградњу нових пешачких и бициклистичких стаза, те осталих комуналних и других објеката (регионални водовод, градска пијаца, плиновод, уређење градске плаже на Дунаву, објекти културе и физичке културе) и за трошкове реализације Одлуке о самодоприносу, по следећим процентним односима:

-         за изградњу завршне фазе фекалне канализације 55%
-         за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница и атмосферске канализације 10%
-         за изградњу нових и реконструкцију постојећих пешачких и бициклистичких стаза 15%
-         остали комунални и други објекти од општег интереса 5%
-         суфинансирање спортиста и спортских клубова у Апатину 10%
-         трошкови увођења и реализације самодоприноса 5%

Члан 16.

        Месној заједници Апатин поверују се  послови реализације самодоприноса за подручје месне заједнице Апатин, за који се грађани изјасне путем прикупљених писмених изјава.
        Средства остварена путем самодоприноса из става 1. овог члана водиће се на посебном рачуну при месној заједници Апатин.
        Финансијско – књиговодствене и техничке послове обављаће стручна служба Месне заједнице Апатин.

Члан 17.

            Савет Месне заједнице Апатин је одговоран за прикупљање средстава, за остваривање програма, плана реализације самодоприноса.
        Скупштина општине Апатин, Савет Месне заједнице Апатин дужни су најмање једанпут годишње да информишу грађане о наплати и коришћењу средстава самодоприноса путем средстава јавног информисања.

Члан 18.

            О извршењу ове одлуке стараће се савет Месне заједнице Апатин и Оделење за привреду и финансије општине Апатин.

...
            Ових дана, тачније у понедељак 21. фебруара 2011. године на седници Савета МЗ Апатин усвојен је (гласањем већине - акламацијом), између осталог, финансијски извештај самодоприноса 3% за 2010. годину. Да би се ваљаност и законитост спровођења Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју МЗ Апатин по стопи од 3% за период од 01. јануара 2006. године до 31. децембра 2010. године могла проверити потребно је имати финансијски извештај за реализацију и намену средстава из самодоприноса за поменути период, како овог извештаја за сада нема, постоје парцијални извештаји по годинама реализације, сада је актуелан овај, доле приказан, усвојен на претходној седници Савета МЗ Апатин.

        Препис финансијског извештаја самодоприноса 3% за 2010. годину:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% ЗА 2010. ГОДИНУ


Р.Б.
ОПИС
ИЗНОС

Почетно стање 01.01.2010.
11.525,65
I.
ПРИХОДИ:

1.
Самодопринос 3%
42.733.982,55


42.745.508,20
II.
РАСХОДИ:

1.
Трошкови платног промета
110.620,73
2.
Чишћење септичких јама
2.278.607,26
3.
Објављивање огласа и усл. штампања
47.688,20
4.
Накнада лица ангажов. на референд.
2.529.683,00
5.
Геодетске услуге
628,00
6.
Санац. атмосфер.кан. у Ромском насељу
201.174,40
7.
Земљано уређење паркинга
49.324,00
8.
Финансирање спорта
4.591.100,00
9.
Зај. улагање – кредит – фабрика воде
9.186.708,08
10.
Зај. улагање – премештање обј. у бл. 61
644.327,20
11.
Зај. улагање – санација обалоутврде
3.273.556,00
12.
Зај. улагање – фек.кан. у ул. Д. Трифун.
3.294.834,77
13.
Зај. улагање – пројекат – пречист. воде
720.000,00
14.
Једнократне помоћи
500.000,00
15.
Изградња тротоара – ул. Железничка
353.499,68
16.
Изградња фекалне и атмосферске канал.
4.167.314,97
17.
Санација саобраћ. – у Ромском Насељу
356.101,38
18.
Санација тратоара, колских прилаза и сл.
930.379,80
19.
Пројектна документација
3.954.787,00
20.
Финансирање РЗ
5.532.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ:
42.723.334,47

Стање т.р. 31.12.2010.
22.173,73

Апатин, 11.02.2011.                                     СЕКРЕТАР МЗ АПАТИН        Ево испред нас се налази финансијски извештај разматран и усвојен (већином гласова) на Савету МЗ Апатин, у поседу сам фотокопије истог и објавио сам га на блогу погледајте на:

         Шта се из овог извештаја може уочити и видети ?

-         под редним бројем 4., Опис -  Накнада лица ангажованих на референдуму, Износ - 2.529.683,00 динара и
-         под редним бројем 14., Опис – Једнократна помоћ, Износ – 500.000,00 динара.

        Неулазећи за сада у анализу расхода уочљиво је да су средства из самодоприноса за период 2006. – 2010. утрошена за: надокнаду спровођења референдума (вероватно оног циркуса новембра прошле године), каквог референдума када је самодопринос уведен 2006. године на основу писмених изјава грађана (у кућној атмосфери) 2005. године није било референдума и једнократну помоћ ? Ове две категорије расхода никако нису у складу са Одлуком и свакако се косе са законом и представљају ненаменско трошење средстава.

        Простом применом процената из одлуке, ограђујем се једногодишњи извештај је пред нама тако да не могу коментарисати цео петогодишњи период, уочљиво је:

-         под редним бројем 20., Опис – финансирање РЗ (радне заједнице – МЗ), Износ – 5.532.000.00 динара,
-         под редним бројем 2., Опис -  Чишћење септичких јама, Износ – 2.278.607.26 динара,
-         под редним бројем 9, Опис – Зај. улагање – кредит – фабрика воде, Износ – 9.186.708.08 динара и
-     под редним бројем 11, Опис - Заједничко улагање, санација обалоутврде, Износ - 3.273.556,00 динара.

Проценти су чудо. Неко је, све изгледа, најеб'о ради ''непознавања'' процентног рачуна !
        Дакле за запослене у Месној заједници и трошкове  исте отишло је 12,94% из расхода, у одлуци је назначено да за те потребе може бити утрошени 5% средстава односно тачно     2.136.166,72 динара ... опа шта је ово ако није ненаменско трошење средстава!
         За остале комуналне и друге објекте од општег интереса по Одлуци је опредељено 5% (поново се ограђујем немам комплетан петогодишњи извештај) или ти опет 2.136.166,72 динара, само за санацију обалоутврде ове године је утрошено 3.273.556,00 динара, за кредит ? за фабрику воде 9.186.708,08 динара, за чишћење септичких јама 2.278.607,26 динара, што укупно чини 14.738.871,34 динара  или ти 34,5% од расхода. 
        Да је поштована Одлука и обавезујући процентни односи фекална канализација би била комплетно  завршена тако да ставка о пражњењу сепричких јама не би ни постојала ... 
       Како сада ствари стоје на основу показатеља из овог финансијског извештаја већ сада посла има и за економисте и правнике, и за правосудне органе, и за ... Ћиху -  ћиху -  ћу -  ху - ху!

Ђоле, мућко си !
        Шта ће тек бити на основу увида и стручне анализе у  финансијски извештај о реализацији самодоприноса у насељеном месту Апатин по стопи од 3% за период 2006. – 2010., који тек треба израдити или ови парцијални сада доступни на увид 2006. - та, 2007. - ма, 2008. – ма , 2009. - та и 2010. - та ... показаће време.

        Локалним властима у овој предизборној а све ''вуче'' и изборној години треба постављати искључиво питања која њих највише боле а то је: ГДЕ СУ НАШИ ЗАЈЕДНИЧКИ НОВЦИ ? 

       Лепо културно ''закуцати на врата'' - послати допис, представницима локалне самоуправе (Месне заједнице, Скупштина општине, Општина ... Апатин ...) и тражити финансијске извештаје о средствима (буџета, самодоприноса, јавних предузећа и институција чији је оснивач СО Апатин ...) са аналитичким приказом свих прихода и расхода ... Ако не буде одговора, зна се обраћање преко  Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности господина Родољуба Шабића са канцеларијом у БГ ... Има начина само треба радити. 
       Ko треба ''закуцати на врата'' пре свега политичка опозиција и тако покаже да им је до позитивних промена, до транспарентности у раду свих нивоа лоалне власти, или ће се опозиција и даље понашати по, поново прокламованим ''моралним вредностима'', старим народним пословицама: САГНУТУ ГЛАВУ САБЉА НЕ СЕЧЕ! ТРПЕН СПАСЕН! ВИШЕ ТУГЕ И ЈАДА БЛИЖЕ БОГУ! ... или што би се модерно рекло: ЧУВАЈ СОПСТВЕНО ДУПЕ ЈЕБЕШ НАРОД ! Време ће показати: ко је опозиција? и ко је ''опозиција''?  У сваком случају мора се мењати навика власти и оних који имају аспирацију ка доласку на власт да су све информације доступне и грађани морају бити информисани о плановима и трошковима и ...


       Чланом 17. у ставу 2. Одлуке о увођењу ... којим се каже: ''Скупштина општине Апатин, Савет Месне заједнице Апатин дужни су најмање једанпут годишње да информишу грађане о наплати и коришћењу средстава самодоприноса путем средстава јавног информисања.'' Значи, постоји дужност и  обавеза локалне самоуправе (власти) да информише грађане ... Ево како то изгледа када власт из Апатина информише грађане путем средства јавног информисања, 'оће рећи ''независног и самосталног'' Новог Гласа комуне ... скенирано и ''окачено'' све у ориђиналу 100%.

ГЛАС ''СВИХ'' ГРАЂАНА ОПШТИНЕ АПАТИН ???
       Лепо нама новинарка потанко и у детаље објасни, преко средства јавног информисања, где је потрошено 42.723.334,47 динара из самодоприноса по основу од 3% и 14.417.309,85 динара из самодоприноса по основу од 1%, дакле власт ''информисала'' и ''обавестила'' грађане где како, колико и зашто. Тако то ради ''одговорна'' и народна власт све борци за социјалну правду и патријоте, шта има ко да зна како су они спискали  тих ''тричавих'' 57.140.644,32 динара наших заједничких пара, а за општински буџет и где и како и саким су потрошене паре, е, то би по њима стварно био безобразлук за упитати, њихова парола је једноставна: ''Нама је народ дао поверење, и шта ту сад тај исти народ има да пита, ваљда ми најбоље знамо шта је најбоље за тај исти  народ!'', па ти сад питај ако смеш.

     Ко се на локалу Апатину мисли озбиљно бавити политиком мора инсистирати на финансијским извештајима (ево ја вам дајем шлагворт са ових неколико последњих блогова) и тражити одговоре на сва питања везана за токове новца, ту је кључ и ту су ЦРВЕНО – ЦРНИ готови, многооо имају лепљиве прсте ... све ми се више чини да  је то брате го лопов и фукара, и гузицу би дали за паре. А, сад им се зна: Ћиху -  ћиху -  ћу -  ху - ху!

                                                       Мирко С. Вранеш 


Нема коментара:

Постави коментар