среда, 28. септембар 2011.

1. deo - PRAVO JAVNOSTI DA ZNA …

JA ZNAM. A VI ?


        ''Da biste birali između dobra i zla, morate da isprobate oba.''Fransoa Morijak

        Međunarodni dan prava javnosti da zna ustanovljen je 2002. godine, a formalno obeležavanje počelo je nakon godinu dana.

        Pravo javnosti da zna kako organi koji su birani na izborima vrše vlast i kako se troši novac poreskih obaveznika ne može biti ograničavano samovoljom pojedinih nosilaca vlasti.

        U Apatinu prethodnih godina od kada vlast čini koalicija SPS – SRS – NS ne postoji pravo javnosti da zna šta i kako se radi, i za šta i kako se troše sredstva iz budžeta opštine Apatin, posebno je skrivan podatak i bio nedostupan javnosti kako i zašta se troše sredstva prikupljena putem samodoprinosa, paravan za skrivanje zloupotreba u trošenju sredstava samodoprinosa se nalazi u Odluci o uvođenju samodoprinosa, donetoj na 16. sednici SO Apatin održanoj 20. decembra 2010. godine, objavljene u ''Službenom listu opštine Apatin'' broj 7/2010, gde se u 33. tačke navodi (svega i svačega) za čega će sredstva biti trošena, a, vrhunac je tačka 34. gde se kaže: ''Finansiranje i drugih nespiciranih aktivnosti po odlukama saveta MZ'', (gde ovo NESPICIRANI  verovatno znači nespecificiranih) … upravo predlaganjem i donošenjem ovakve odluke ukazuje se na šta su sredstva korišćena i činjene zloupotrebe u nenamenskom trošenju sredstava, iako su ista strogo namenska (moraju biti trošena samo za ono zašđta su namenjena) i u predhodnom periodu kada je odlukom bilo definisano članom 3. sledeće '' ... za izgradnju završne faze fekalne kanalizacije 55% (prikupljenih sredstava), za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih saobraćajnica i atmosferske kanalizacije 10%, za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih pešačkih i biciklističkih staza 15%, ostali komunalni i drugi objekti od opšteg značaja 5%, sufinansiranje sportista i sportskih klubova u apatinu 10% i troškovi uvođenja i realizacije samodoprinosa 5%, u ukupnom iznosu od 100%'' ... znajući da u Savetu MZ većinu ima vladajuća koalicija SPS – SRS i da su članovi ove iste koalicije instrument u rukama jednog čoveka, čija želja a i volja moraju bezuslovno biti ispoštovane jer on je neprikosnoveni gospodar Apatina (pre svega budžeta), tako da opština Apatin sve skupa sa Mesnim zajednicama i javnim preduzećima i institucijama čiji je osnivač opština funkcioniše kao feudalni posed a ne kao sredina u kojoj vlada parlamentarizam, demokratičnost i pre svega pravo javnosti da zna.

        Na osnovu primećenih zloupotreba u pre svega u  neprebacivanju sredstava samodoprinosa sa budžetskog računa opštine Apatin na račune Mesnih zajednica u periodu 2008. do 2010. godina sačinjena je krivična prijava i podneta Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

         Postavlja se jednostavno pitanje ko je sve znao za ove zloupotrebe, odgovor je jednostavan gotovo svi odbornici Skupštine opštine Apatin i članovi Saveta Mesnih zajednica. Zašto se nije reagovalo ranije ? To je pitanje za predstavnike političkih opcija koje imaju predstavnike u telima Skupštine opštine i Mesnih zajednicaa posebno za one koje slove za opozicione jer oni bi trebali biti korektivni faktor vlasti i podnosioci prijava za primećene zloupotrebe.

        Zar je moguće da je jedan jedini čovek, moja malenkost, uzeo svima dostupna dokumenta objavljena u Službenim listovima opštine Apatin uporedio odluke, završne račune, inicirao odborničko pitanje sve u smislu koliko je novca koje godine ušlo u budžet -  prikupljeno po osnovu samodoprinosa i evo ga objavljene i tabele i sve što treba u desetina natpisa u ''Apatinskim hronikama'' i dnevnoj visoko tiražnoj štampi, ali opet nije bilo snage od političkih činioca, čiji je zadatak da reaguju na sve primećene anomalije i uočene zloupotrebe i nepoštovaje zakona i zakonitosti ... sad je jedino pitanje: da li postoji opozicija u Apatinu i ako i postoji za koga i čiji interes ona radi? Svakako ne radi u interesu birača i ne radi na pravu javnosti da zna.

        Elem, evo krivične prijave za primećeno nenamensko trošenje sredstava iz samodoprinosa, u delu neprebacivanja sredstava sa budžetskog računa opštine Apatin na račune Mesnih zajednica i za koje su potrebe po odlukama  sredstva bila namenjena:


Vraneš Mirko  iz Apatina, Branka Ćopića 20 , kao gradjanin i poreski obveznik, a u skladu sa Zakonom o Krivičnom postupku,


VIŠEM  JAVNOM TUŽILAŠTVU U SOMBORU

podnosi sledeću:


K R I V I Č N U      P R I J A V U


protiv:


Živorada Smiljanića, rođen u Zaječaru 06.02.1942. godine, sa stanom u Apatinu ulica Ribarska broj bb, zaposlen u SO Apatin na mestu predsednika opštine Apatin

 Miodraga Bakića, rođen u Velikom Gaju 07.07.1946. godine, sa stanom u Apatinu ulica Đure jakšića broj 12, zaposlen u SO Apatin na mesto zamenika predsednika opštine Apatin

Sonje Tepavac, rođena u Apatinu 16.09.1952. godine, sa stanom u Apatinu ulica Dimitrija Tucovića broj 60, zaposlena u SO Apatin na mesto rukovodioca odelenja za privredu i finansije opštine Apatin

što su: u stanju uračunjljivosti zbog čega su mogli da shvate značaj svoga dela i upravljaju svojim postupcima, svesni značaja svoga dela i hteli njegovo izvršenje

- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za Apatin u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebacili na račune Mesne zajednice Apatin i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  18.711.672,17 dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od  43.858.564,83 dinara
·        za 2010. godinu u iznosu od  30.173.163,06 dinara

iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotne članu 3 Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Apatin, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama i članu 16 i 18 Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Apatin, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Apatin u iznosu od 92.743.300,06 dinara, te u istom periodu prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za Apatin u iznosu od 1%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Apatin i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  4.793.937,67   dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od 16.397.634,29  dinara
·        za 2010. godinu u iznosu od 10.605.461,49  dinara

iako se radi o sredstvima predvidjene namene utvrčene članom 2 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseljeno mesto Apatin, koja je proglašena Odlukom Skupštine opštine Apatin broj  011-14/03-I od 26.februara 2003. godine, već su sredstva utrošena surpotno navedenim odlukama i odredbama člana 12 i 13 Prfedloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseleno mesto Apatin, čime su uskraćena novčana sredstva mesnoj zajednici Apatin u iznosu od 31.796.033,55 dinara.

- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za naseljeno mesto Prigrevica u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Prigrevica i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  1.241.237,68  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od   6.622.022,06 dinara

    iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotne članu 11 Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Prigrevica, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama i članu 15 i 17 Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Apatin, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Prigrevica u iznosu od 7.863.259,74 dinara, a tokom 2010. godine, u korist Mesne zajednice Prigrevica prebačeno je 1.939.131,02 dinara više nego što je prikupljeno sredstva od samodoprinosa, čime je u ovom iznosu oštećen Budžet opštine Apatin, a zatim u istom periodu prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za Prigrevicu  u iznosu od 1%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Prigrevica i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  474.752,90   dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od1.921.020,61  dinara
·        za 2010. godinu u iznosu od   102.736,04  dinara

iako se radi o sredstvima predvidjene namene utvrčene članom 2 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseljeno mesto Prigrevica, koja je proglašena Odlukom Skupštine opštine Apatin broj  011-39/03-I od 26.decembra 2003. godine, već su sredstva utrošena surpotno navedenim odlukama i odredbama člana 2, 12 i 13 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseleno mesto Prigrevica , čime su uskraćena novčana sredstva mesnoj zajednici Prigrevica u iznosu od 2.498.509,51 dinara.


- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za naseljeno mesto Sonta u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Sonta i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od   796.576,77  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od 4.321.704,95 dinara

    iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotno Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Sonta, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama Zakona i odredbama navedene odluke, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Sonta u iznosu od 5.118.281,72 dinara, a tokom 2010. godine, u korist Mesne zajednice Sonta prebačeno je 1.705.168,44 dinara više nego što je prikupljeno sredstva od samodoprinosa, čime je u ovom iznosu oštećen Budžet opštine Apatin,
a zatim u istom periodu prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za Sontu  u iznosu od 1%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Sonta i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  279.330,82  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od1.333.684,92  dinara

iako se radi o sredstvima predvidjene namene utvrdjene članom 2 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseljeno mesto Sonta, koja je proglašena Odlukom Skupštine opštine Apatin tokom 2003 godine, već su sredstva utrošena surpotno navedenim odlukama i odredbama člana 2, 12 i 13 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseleno mesto Sonta , čime su uskraćena novčana sredstva mesnoj zajednici Sonta u iznosu od 1.613.015,74 dinara. a tokom 2010. godine u korist Mesne zajednice Sonta prebačeno je 476.275,14 dinara više nego što je prikupljeno sredstva od ovog samodoprinosa, čime je u ovom iznosu oštećen Budžet opštine Apatin.

- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za naseljeno mesto Kupusina u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice  Kupusina  i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od   153.635,15  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od   124.278,22  dinara

    iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotno Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Kupusina, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama Zakona i odredbama navedene odluke, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Kupusina  u iznosu od 277.913,37 dinara, a tokom 2010. godine, u korist Mesne zajednice Kupusina prebačeno je 124.394,39 dinara više nego što je prikupljeno sredstva od samodoprinosa, čime je u ovom iznosu oštećen Budžet opštine Apatin,


- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za naseljeno mesto Svilojevo u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice  Svilojevo  i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od   243.113,08  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od     17.198,51  dinara
·        za 2010. godinu u iznosu od      91.753,65 dinara

 iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotno Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Svilojevo, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama Zakona i odredbama navedene odluke, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Svilojveo  u iznosu od 352.065,24 dinara,

čime bi: učinili krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 359  stav 1 KZ RS,
pa
predlaže:
           
-                              da se ispitaju prijavljeni po svim navodima krivične prijave
-                              da se službenim putem od Opštine Apatin pribave Odluke o uvodjenju samodoprinosa od 3%, za područija naseljenih mesta Apatin, Prigrevica, Sonta, Kupusina i Svilojevo, kao i Predlozi odluka o uvodjenju samodoprinosa od 1% za naseljena mesta Apatin, Prigrevica i Sonta, te Odluke o potvrdjivanju Odluka o uvodjenju samodoprinosa od 1% za naseljena mesta Apatin, Prigrevica i Sonta
-                              da se službenim putem pribave i izvrše uvidi u Odluke o Završnom računu Budžeta za 2008, 2009 i 2010. godinu.
-                              da se službenim putem pribavi odgovor na odborničko pitanje odbornika Rajčević Željka, vezano za realizaciju sredstva samodoprinosa, postavljeno na 17 sednici Skupštine opštine Apatin od 18. marta 2011. godine
-                              da se od Mesnih zajednica Apatin, Prigrevica, Sonta, Kupusina i Svilojevo pribave finansijski izveštaji o realizaciji samodoprinosa od 3% za 2008, 2009 i 2010 godinu.
-                              da se od Mesnih zajednica Apatin, Prigrevca i Sonta pribave finansijski izveštaji o realizaciji samodoprinosa od 3% za 2008, 2009 i 2010 godinu.
-                              da se u svojstvu svedoka saslušaju Sekretari Mesnih zajednica i to Lavrnić Milan za Mesnu zajednicu Apatin, Zorojević Stojan za Mesnu zajednicu Prigrevica, Renata Kuruc za Mesnu zajednicu Sonta, Hodovanj Atila za Mesnu zajednicu Kupusina i Bala Tibor za Mesnu zajednicu Svilojevo.

Predlažem da Više javno tužilaštvo u Somboru pokrene krivični postupak protiv osumnjičenih lica zbog izvršenja navedenog krivičnog dela.

Napomena: Posebno ističem da sam u posedu kopija svih odluka i akata navedsenih u krivičnoj prijavi, te sam iste spreman dati na uvid.

U Apatinu, dana 26. septembra  2011. godine                 

                                                   PODNOSILAC PRIJAVE

        Da svakako, evo i prve stranice krivične prijave protokolisane u Višem javnom tužilaštvu u Somboru:

Sve po protokolu, prijemni štambilj ... datum ...

        Nije tu kraj, sada slede krivične prijave za odgovorna lica u Mesnim zajednicama a to su svakako Sekretari MZ za primećene zloupotrebe u nenamenskom trošenju sredstava mimo važećih odluka i procentualne zastupljenosti u raspodeli prikupljenih sredstava. Svakako čudi što su sredstva za infrastrukturu nenamenski trošena ali i sredstva za sahranjivanje i opremanje prvog deteta su zloupotrebljavana, ima li kraja ovoj bahatosti i nepoštovanju zakona. Znam kad tad će svi priterani u ćošak reći da je krivac samo jedan, a, to je Gazda apatinski ... ne krivaca ima mnogo više, a, saučesnici su gotovo svi koji su za sve ovo znali i godinama ćutali ...

        Živo me interesuju reakcije aktera političkog života u Apatinu po pitanju ove krivične prijave. Znam, Srbija je ovo, da bi neki mogli i pripomoći da se ova prijava urgentno procesuira, ali isto tako znam da će neki raditi na tome da se ova krivična prijava dugo drži u fijici, ali isto tako znam i imam leka da se na nju ne skuplja prašina već da se digne prašina i to velika.

        Rado bi prepustio nekom drugom da se bavi pripremom krivičnih prijava za zloupotrebe u Mesnim zajednicama, evo dame i gospodo koja se bavite politikom i želite da dođete na vlast, evo vam prilike da nešto učinite a sve u svetlu današnjeg dana – Međunarodnog dana prava javnosti da zna.

          PS: Pomenutima u krivičnoj prijavi niko ne brani da me tuže za blaćenje, naneti duševni bol, rušenje ugleda, nematerijalnu štetu ... neće im biti prvi put ... pa zato sam, između ostalog, ovu prijavu javno i obelodanio da i oni zaštite svoj integritet i ''ugled'', a i oni imaju pravo da znaju.

                                                               Mirko S. Vraneš

Нема коментара:

Постави коментар